Groma v. 7.0

Jan Sehnal


Sadržaj

I. Korisnicki priručnik
1. Uvod
Zahtjevi programa
Zaštita programa
2. Instalacija programa
Instalacija
Pokretanje programa
Parametri za spuštanje
Inicijalizacioni fajl
3. Upravljanje programom
Upravljanje programom
Glavno okno programa
Lajsna alata
Lajsna računskih funkcija
Lajsna namještanja
Okna podataka
Rad sa oknima
Dijaloška okna
Uputa
4. Fajlovi podataka
Projekti
Koordinatni fajlovi
Fajlovi sa mjerenjim podacima
Protokoli
Tekstualni fajlovi
Grafički fajlovi
Indeksni fajl
Kompresija fajla
Uređenje fajlova
Otvaranje fajla
Formiranje novog fajla
Import fajlova iz prethodnih verzija sistema GROMA
5. Spiskovi
Informacije o tačkama
Kursor
Editacija
Dodavanje stavki
Brisanje stavki
Označavanje
Traženje stavki
Izbor prikazanih podataka
Korak nazad
Prebacivanje podataka
Prenumeracija spiska
Skupne promjene u spiskovima
6. Spisak koordinata
Kretanje u spisku koordinata
Zaključavanje tačaka
Sređivanje spiska koordinata
Aktivni spisak koordinata
Traženje u spisku koordinata
Ulaganje tačaka
Grafički prikaz tačaka
Razvrstavanje spiskova prema listovima detalja
Upoređivanje spiskova koordinata
Kontrola duplih brojeva
Odstranjivanje identičnih tačaka
Kontrola numeracije tačaka
Zaokruživanje koordinata
Obnova izbrisanih stavki
Pripajanje fajla
Duple koordinate
7. Spisak mjerenja
Izbor detalja prikaza
Prenumeracija spiska mjerenja
Obrada zapisnika
Označavanje orijentacije
Spajanje fajlova mjerenja
Obnova izbrisanih stavki
8. Projekti
Formiranje projekta
Dodavanje / skidanje fajlova
Ulaganje projekta
Otvaranje projekta
9. Kodiranje tačaka
Princip kodiranja
Tabela kodova
Pripajanje i odvajanje tabele kodova
Editacija tabele kodova
Višestruki kodovi
Kodovi koji nisu nađeni
Označavanje tačaka prema kodovima
Zadavanje kodova pomoću opisa
Prekodiranje kod importa
10. Računanja
Računska dijaloška okna
Unošenje podataka
Ulaganje rezultata
Kontrolní crtež
Tolerancije
Testiranje prema propisima za Državni premjer
Transformacija koordinata
Orijentacija osnove
11. Računski zadaci
Polarna metoda
Ortogonalna metoda
Skupna polarna metoda
Presjecanje nazad
Presjecanje iz dužina
Presjecanje naprijed
Skupno presjecanje naprijed
Presjecište pravih
Presjecište prava - kružnica
Poligoni vlak
Visine u poligonu
Transformacija koordinata
Nagib i dužina
Kontrolna odmjeranja
Fajl kontrolnih odmjeranja
Konstrukciona odmjeranja
Izravnanje na pravac
Računanje površina
Elementi za polarno iskolčenje
Elementi za ortogonalno iskolčenje
Računanje trase
Kubature
Računanje visine stajališta
Računanje visina
Skupno računanje fajla MAPA2
12. Export - Import fajlova
Spiskovi koordinata
Spiskovi mjerenja
Crtež
13. Definicija teodolita
Definicija teodolita
14. Protokoli
Otvaranje protokola
Princip rada sa protokolima
Lokalní protokol
Unošenje spiskova koordinata u protokol
Ispis spiska mjerenja u protokol
Kodiranje
Parametri protokola
15. Grafika
Princip ulaganja grafike
Otvaranje grafičkog okna
Upravljanje grafičkim oknom
Hvatanja za tačke
Referentni crteži
Kodiranje crteža
16. Digitalizacija rasterovih podataka
Očitavanje podataka rastera u program
Grafičke koordinate
Transformacija koordinata
Manipulacija sa lupom
Određivanje transformacionog ključa
Digitalizacija
17. Grafičko određivanje tačaka
Princip grafičkog određivanja tačaka
Postupak kod grafičkog određivanju tačaka
18. Izlazi za štampu
Drajveri za izlaznu opremu
Izbor izlazne opreme
Pogled prije štampanja
Štampa spiskova
19. Manadžer konfiguracije
20. Saradnja sa CAD sistemom
Spuštanja sa podrškom CAD sistemu
Atributi za prenos tačaka
II. Referentni priručnik
21. Rad sa referentnim priručnikom
22. Glavni meni
23. Meni Fajl
Novi
Otvori
Uloži
Uloži kao
Zatvori sve
Kompresija fajla
Indeksacija fajla
Informacije o fajlu
Aktivni spisak koordinata
Namještanje
Menadžer konfiguracije
CAD namještanje
Štampat
Namještanje štampača
Prikaz protokola iz računanja
Uloži protokol iz računanja
Kraj
24. Dijaloško okno Namještanje
Okolina
Računanja
Redukcija
Zapisnik
Teodolit
Kodiranje tačaka
Protokol
Ulaz/izlaz
Ulazni / izlazni format koordinata
Ulazni / izlazni format mjerenja
DXF
25. Meni Računanja
26. Meni Okno
Zatvori
Mozaik horizontalno - vertikalno
Kaskada
Poravnanje ikona
Parametri prikaza
27. Meni Editacija
Korak nazad
Prenesi
Kopiraj
Uloži
Briši
28. Meni Projekt
Dodaj fajl
Skini fajl
Otvori fajl
Namještanje
29. Meni Kooerdinate / Mjerenja
Dodaj stavku
Skini stavku
Edituj stavku
Nađi stavku
Označi
Grupna promjena
Prenumeracija spiska
Prekodiranje prema tabeli
Obnova izbrisanih stavki
U protokol
30. Meni Koordinate
Prikaži grafički
Rasporedit prema listovima detalja
Upoređivanje spiskova koordinata
Kontrola duplih brojeva
Kontrola numeracije tačaka
Odstranjivanje identičnih tačaka
Zaokruživanje koordinata
Duple koordinate
Parametri prikaza
31. Meni Mjerenja
Obrada zapisnika
Spajanje stajališta
Oznaći orijentaciju
Razvrstat
Prikljući fajl
Parametri prikaza
32. Meni Plan
Parametri prikaza
Popuni
Uvečaj
Smanji
Precrtaj
Izrez
Izbor elemenata
Brisanje elemenata
Spajanje tačaka
Ograda
Očitavanje koordinata
33. Meni Bitna mapa
Transformcioni ključ
Digitalizacija
III. Prilozi
34. Parametri kod spuštanja
35. Instalacija u mreži
Instalacija u mreži
Konfiguracioni fajl
36. Vrste fajlova podataka
37. Komunikacija sa sistemom MicroStation
Konfiguracija sistema MicroStation
Konfiguracioni fajlovi MDL modula
Spuštanje sistema GROMA iz MicroStation
Komunikacija GROMA - MicroStation
Informacije o tačkama
Kodiranje tačaka
Konfiguracija komunikacionog modula
Dalje funkcije modula
38. Formati ulaznih fajlova sa mjerenim podacima
39. Ulazno / izlazni tekstualni format
Alfanumerički znakovi
Simbol stavki podatakak
Širina formatizovanih podataka
Broj decimala
Sljedeća namještanja
Primjeri izlaznog formata
Posebnost ulaznog formata
Očitavanje pomoću fiksnog formata
Očitavanje pomoću slobodnog formata
IV. Dodatni moduli
40. Dodatni moduli
41. Kontrolni crtež
Prikaz cijelog crteža
Izrez
Uvečanje
Smanjenje
Brisanje
Font
Štampa
Eksport u DXF
42. Računanje trokutova
43. Prenos fajlova
Izbor za postavljanja spiska
Parametri prenosa
Očitavanje fajla
Prenos fajla u instrument
Sljedeća namještanja
44. Priključenje digitajzera
Priprema opreme za digitalizaciju
Test komunikacije
Kalibracija opreme za digitalizaciju
Očitavanje tačaka
Određivanje plohe
45. Ravan izravnanja
Zadavanje ravni
Položaj ravnih
Jednačina ravni
Završne vrijednosti
46. Računanje trase komunikacije
Uvod
Upravljanje programom
Definisanje trase
Računska kontrola
Računanje tačaka na osi komunikacije
Računanje tačaka na normalama
Računanje elemenata iskolčenja
47. Izravnanje mreže
Uvod
Upravljanje programom
Varijante izravnanja i pripajanja mreže
Karakteristike tačaka
Parametri mreže
Ulazni podaci
Izravnanje mreže
Ulaganje izravnatih koordinata
Poređenje etapa
Matematički model izravnanja
Meni FAJL
Meni MREŽA
48. Zaključak