Ulazni podaci

Kao ulazne podatke za izravnanje služe približne koordinate tačke mreže, mjerene horizontalne pravce, mjerene horizontalne dužine i njihove srednje greške (samo geometriske veličine). O geometriskim veličinama predpostavljamo da su prevedene na spojnici sredine stabilizacionih oznaka. Ovaj prevod možete uradit pomoću instrumenata sistema GROMA.

Uključenje i isključenje stavki

Ispred pojedinačnih stavki u spiskovima je prikazano okno za obilježavanje pomoću kojeg je moguće podatke privremeno ukljućit ili iskljućit a da ne moraju bit odstranjeni iz spiska odnosno opet dodavani.

U nekim slučajevima program može neiskorištene stavke automatski da iskljući. Ovdje se naročito radi o ovom slučaju:

 • Tačke na kojima nije bilo nikakvog mjerenja.

 • Mjerenja koja su urađena na tačkama još nisa zavedena u spisak tačaka.

 • Mjereni pravci na stajalištu koje sadrži samo jedno mjerenje.

Približne koordinate ulaznih tačaka

Za sve tačke obuhvaćene mrežom moraju moraju bit zadane približne koordinate. Približne koordinate možete zadat ručno, prebacit iz spiska koordinata programa GROMA (npr. iz prethodnog izravnanja, iz prethodne etape) ili možete ostavit da približne koordinate sračuna sam sistem na osnovu spiska mjerenja.

Prebacivanje koordinata iz programa GROMA

Ako hoćete kao približne koordinate za izravnanje da koristite korodinate koje već imate u nekom spisku koordinata programa GROMA, dovoljno je samo označit i prebacit kao blok u dio dijaloškog okna za izravnanje mreže, u njih se približne koordinate zadaju (vidi priručnik programa programa GROMA, Prebacivanje stavki). Sve tačke će automatski bit dodate u spisak koordinata.

Napomena

Ovako dodane tačke će imat sve karakteristiku koja je bila namještena u spisku karakteristika prije prebacivanja bloka. Ako hoćete kod nekih tačaka da promjenite karakteristiku, možete promjenu uradit dodatni ili tačku prebacit po djelovima i željenu karakteristiku namjestit uvijek prije prebacivanja odgovarajučeg bloka.

Skupno računanje približnih koordinata

Ako nemate na raspolaganju približne koordinate tačaka mreže, možete ostaviti da ih sam program skupno sračuna. Da bi skupno računanje proteklo bez problema morate se pridržavat određenog postupka:

 1. U programu GROMA otvorite sve spiskove koordinata koje trebate za skupno računanje.

 2. Otvorite spisak mjerenja iz kojeg treba da sračunate približne koordinate.

 3. U spisku koordinata označite sva mjerenja koja će da učestvuju u izravnanju kao orijentacije. Mjerenja na tačke koja su označena kao detaljne bit će ignorisana.

 4. U Namještanja->Okolina uključite izbor Tražit u svim otvorenim fajlovima.

 5. Prebacite naziv ulaznog fajla sa mjerenjima u dijaloško okno za izravnanje mreže (u dio za zadavanje približnih koordinata tačaka). Naziv fajla se pojavi u stavki Ulazni fajl mjerenja.

 6. U spisku karakterisitika tačaka (Tip) namjestite karakteristiku koju će imat najviše tačaka u mreži.

 7. U Namještanju->Parametri mreže namjestite srednju grešku mjerenog pravca i mjerene dužine.

 8. Pritisnite tipku (Očitat podatke).

Program skupno sračuna koordinate svih stajališta iz spiska mjerenja, doda ih u spisak približnih koordinata a u isto vrijeme u spisak mjerenih pravaca i dužina doda sva mjerenja za koja misli da će bit korištena za izravnanje mreže. U fajlu sa mjerenjima ostavi detaljne tačke. Ako dopuni spisak mjerenih veličina sa nekim mjerenjima koja za računanje nečete koristit ili hoćete da dodate još neka mjerenja, morate odgovarajuće promjene uradit ručno dodavanjem ili skidanjem pojedinačnih podataka.

Poslije skupnog računanja poravite karakteristike tačaka (fiksne tačke, slobodne tačke, itd.). Grupna promjena karakteristika tačaka je opisana u poglavlju o Karakteristike tačaka.

Program za računanje koordinata tačaka koristi skupnu polarnu metodu iz programa GROMA. Kod računanja obrađuje polarnu metodu, presjecanje nazad i presjecanje naprijed. Prije početka računanja morate imati na raspolaganju bar najnužnije koordinate tačaka od kojih je moguće odredit ostale tačke prema mjerenim podacima. Kod nekih konfiguracaija (npr. samo mjerenja dužina kod lanca trouglova ili ako nije bilo direktnog mjerenja između poznatih tačaka) skupno računanje može da prevari. U takvom slučaju možete za računanje približnih koordinata koristit pojedinačne računske zadatke sistema GROMA.

Napomena

Ako su u mreži neke dužine mjerene obostrano, prvo morate obradit zapisnik mjerenja tako kako bi sadržavao samo jednu prosječnu vrijednost. U ulaznim podacima za izravnanje, ne smije više puta bit nikakva geometriska veličina. Za obradu spiska mjerenja možete koristit naredbu Mjerenja->Obrada zapisnika sistema GROMA.

Spisak mjerenih pravaca

U spisak mjerenih pravaca dodajte sve pravce koje ćete koristit za izravnanje mreže. Isto kao i kod približnih kooridnata, pravce možete ili zadat preko tastature ili prebacit iz spiska mjerenja ili ostavit program da ih skupno dopuni (vidi Približne koordinate ulaznih tačaka). Kod svakog mjerenog pravca mora bit zadana procjena njegove srednje greške. Kod prebacivanja ili skupnog računanja program dopuni srednju grešku smjera namještenu u Namještanje->Parametri mreže.

Spisak mjerenih dužinak

U spisak mjerenih dužina dodajte sve duži koje ćete koristit za izravnanje mreže. Isto kao i kod približnih kooridnata, duži možete ili zadat preko tastature ili prebacit iz spiska mjerenja ili ostavit program da ih skupno dopuni (vidi Približne koordinate ulaznih tačaka). Kod svakog mjerenog pravca mora bit zadana procjena njegove srednje greške. Kod prebacivanja ili skupnog računanja program dopuni srednju grešku duži namještenu u Namještanje->Parametri mreže.

Program pretpostavlja da su ulazne dužine horizontalne i sa svim potrebnim matematičkim i fizikalnim redukcijama.

Spisak mjerenih nadvišenja

U spisak mjerenih nadvišenja zadajte sva nadvišenja između tačaka mreže koja ćete koristit za izravnanje. Isto kao i kod ostalih podataka, nadvišenja možete ili zadat preko tastature ili prebacit iz spiska mjerenja ili ostavit program da ih skupno dopuni (vidi Približne koordinate ulaznih tačaka). Kod svakog mjerenog nadvišenja mora bit zadana približna dužina iz koje je izvedena težina za izravnanje. Ukoliko ne zadate dužinu, program će je prije računanja sam odrediti iz približnih koorinata. Kod namještanja parametara morate prije računanja namjestit jediničnu srednju grešku nadvišenja i izabrat na koji način su sračunate težine pojedinačnih nadvišenja. Težine mogu bit sračunate prema odnosu

pi = 1/si,

ili

pi = m0/si2

gdje pi je težina odgovarajućeg nadvišenja, m0 je jedinična srednja greška, i si je dužina u kilometrima.

Pozor

Program predpostavlja da su ulazeča nadvišenja preračunata na spojnici stabilizacionih značaka (tj. popravljena za visinu instrumenta i signala). Ovu popravku je moguće uradit kod obrade zapisnika direktno u sistemu GROMA.