Nagib i dužina

Nagib i dužina

Ovo dijaloško okno služí za računanje nagiba i dužine iz koordinata tačaka. Postupak je sličan kao i kod ostalih zadataka.

Pomoću ovog zadatka možete osim nagiba i dužine takođe da odredite i prostornu udaljenost, pad u stepenima i pad u procentima. Za dobijanje tog podatka potrebno je da zadate obadvije krajnje tačke i sa visinama.