Poglavlje 10. Računanja

Svi računski zadaci vrše se pomoću dialoških okana koja se pojave poslije izbora odgovarajućeg zadatka u meniju ili ljestvici alata.

Računska dijaloška okna

Dialoška okna za računanja su nemodalna. Možete ih otvoriti nekoliko odjedanput a ako hoćete da radite sa ostalim dijelovima sistema GROMA, možete ih ostaviti otvorena. Između pojedinačnih editacionih okana se možete kretati pomoću tipki <Tab>, <Shift-Tab>, <Strela gore>, <Strela dole> ili <Enter>.

Okna za računjanja sa sastoje od nekoliko oblasti, uobičajeno zatvorenih u okvir. Uvijek sadrže oblast za ulazne podatke, oblast za rezultate i oblast sa tipkama. Složenija okna mogu sadržavati i više oblasti (orijentacije osnove, spisak koordinata isl.), eventualno rezervu u kojoj su sakriveni dalji dijelovi okna. Radnje koje provodimo kod svih računanjima su, uz nekoliko iznimki, istovjetna i zbog toga ćemo samo detaljno opisati računanje polarnom metodom. U ostalim računanjima će biti opisana samo odstupanja od standardnog postupka.

Info

Ako pritisnete tipku <+> odnosno <-> u dijelu za broj tačke (ukoliko je popunjen broj tačke), broj će biti uvečan odnosno umanjen za jedinicu. Ovo važi za sva ulazna okna gdje se zadaju brojevi tačaka.