Računanja

Ovdje su skocentrisana sva namještanja koja se odnose na računanje.

Skupno računanje:

 • Koristi samo označene vrijednosti

  Ako nećete da sračunate cijeli fajl mjerenja odjedanput, označite samo dio koji želite da računate i uključite ovaj izbor. Program će ignorisat neoznačene stavke.

 • Editovat orijentacije

  Kad program na početku svakog stajališta sračuna orijentaciju osnove horizontalnih pravaca za to će koristiti sve mjerene pravce kod kojih nađe kooridnate orijentacije. Ako hoćete da vidite koje je pravce koristio a po potrebi ih još želite editovat (ispustit, i sl.), uključite ovaj izbor i program će vam uvijek ponuditi orijentacije za kontrolu i editaciju.

  Ako je taj izbor isključen, program vam orijentacije ponudi samo u slučaju da je kod nekih prekoračeno dozvoljena popravka orijentacije namještena u Namještanje->Tolerancija.

 • Sračunat polarnu metodu

 • Sračunat presjecanje nazad

 • Sračunat presjecanje naprijed

  Ovom akcijom možete da izaberete koje metode treba da budu korištene kod skupnog računanja.

 • Ne računat visine kod tačaka sa kodom

  Ako nećete da Vam se računa visina tačke sa određenim kodom, ovdje treba da namjestite odgovarajući kod. Ako je taj kod sastavni dio cijelog opisa tačke još bi morao da ima ispravno upisan razdvajač kodova u dijaloškom oknu Fajl->Namještanje->Kodiranje.

Presjecanje nazad

 • Sračunat nepoznate dužine

  Ovom akcijom možete da izdate naredbu da se sračunaju, preko trougla, sve dužine koje nisu mjerene kod presjecanja nazad. Detaljnije informacije pogledaj u Presjecanje nazad.

Ponudit kao orijentacije:

 • Sve tačke poznatih koordinata

  Program će vam kod orijentacije osnove horizontalnih pravaca ponuditi kao orijentaciju sve mjerene pravce na tačke čije koordinate nađe u spisku koordinata. Kod traženja, program posta prema parametrima koji su namješteni u Fajl->Namještanje->Okolina.

 • Tačke sa atributom Orijentacije

  Kod ovog izbora program će vam kao orijentaciju ponuditi samo tačke koje imaju u spisku mjerenja namješten atribut Orijentacija (ako se nalaze u spisku koordinata).

Težina pravaca kod orijentacije osnove

Ovdje birate kakve težine treba da budu pridodate mjereim pravcima prilikom računanja orijentacije osnove pravaca. Možete izabrat jednu od tri predefinisane varijante ili možete da zadate proizvoljan odnos za računanje težina. Detaljan opis pogledaj u Orijentacija horizontalnih pravaca.

Tolerancija

Ovdje možete da dodate razne skupove dozvoljenih odstupanja koje su korištene prilikom računanja. Pri prekoračenju određenog dozvoljenog odstupanja prikazat će se dijaloško okno sa dobijenom vrijednošću, tolerancijom, i ponudom da li želite nastavit ili prekinut računanje. Takođe ovdje možete izabrat sa kojom grupom dozvoljenih odstupanja treba program dalje da radi.

Ako ostavite nepopunjen ulazni red za neko od dozvoljenih odstupanja program neće prilikom računanja testirati to prekoračeno odstupanje. Poslije instalacije program sadrži, osim drugih, i predefinisani skup nazvan Netestirat, u kojem ni jedno odstupanje nije popunjeno. Ako izaberete ovu grupu, program neće nikad testirati prekoračena odstupanja.