Odstranjivanje identičnih tačaka

Poslije poziva naredbe Koordinate->Odstranjivanje identičnih tačaka pojavi se dijaloško okno koje služi za traženjeje tačaka sa raznim brojevimaa ali i sa istim (ili sličnim) koordinatama. Detaljan opis možete da nađete u referentnom priručniku.