Komunikacija GROMA - MicroStation

Prebacivanje tačaka

Ako hoćete da prikažete tačke na crtežu, možete da ih prebacujete mišem na plohu okna MicroStation isto kao što se prebacuju iz okana sa podacima u računanje. Možete prebacivat pojedinačne tačke kao i skupove označenih tačaka. Poslije prebacivanja tačke se istog momenta pojave na crtežu.

Pokazivanje tačaka u crtežu

Za računske zadatke ili za ulaganje tačaka u spisak koordinata možete tačke pokazivat mišem na crtežu. Postupajte prema sljedećim tačkama navoda:

  1. Izaberite željeni zadatak (računske funkcije, dodavanje tačaka u spisak, i sl.).

  2. U stavku koju želite da pokažete na crtežu, pritisnite tipku sa strelicom. Kad je ta strelica aktivna bit će crvene boje. U komunikacionom oknu MicroStation se pojavi obavijest Očitavanje koordinata.

  3. Pokažite tačku na crtežu pritiskom tipke <Tentative> i potvrdite tipkom <Data>. Koordinate će bit automatski prenesene u dijaloško okno sistema GROMA.

Spajanje prema brojevima tačaka

Ako hoćete da spajate tačke iz spiska koordinata prema brojevima, postupite ovako:

  1. Otvorite u sistemu GROMA odgovarajući spisak koordinata.

  2. naredbom Koordinate->Spajanje prema brojevima otvorite dijaloško okno za spajanje tačaka.

  3. U sistemu MicroStation izaberite crtanje element kojim hoćete da spajate tačke (obično je to, Line, Line String, ali to općenito može bit bilo šta - kriva, elipsa ili postavljanje topo. znakova).

  4. U dijaloško okno za spajanje tačaka postupno zadajite brojeve taačaka, koje hoćete da spojite. Poslije pritiska tipke <Enter> program traži koordinate u spisku (spiskovima) koordinata i šalje ih u sistem MicroStation čije ponašanje zavisi od izabrane funkcije (crtanje linija, krivina, i sl.).