Konfiguracioni fajl

Sistem GROMA razna namještanja si ulaže u tekstualni konfiguracioni fajl. Konfiguracioni fajl je smješten na standardno mjesto zadano vrstom konfiguracionog sistema ili njegovu lokaciju možete da definišete explicitno.

Standardno postavljanje konfiguracionog fajla

Sistem GROMA razna namještanja ulaže u tekstualni konfiguracioni fajl. Ako smještanje fajla nije eksplicitno određeno, bit će postavljen na standardno mjesto zadano vrstom operativnog sistema:

  • Windows NT, 2000 i XP: Kod ovih operativnih sistema je za postavljanje konfiguracionog fajla korištena promjenljiva sistema %USERPROFILE%. Ova promjenljiva usmjerava u privatni adresar prijavljenog korisnika. Time je zagarantovano da svaki korisnik sistema ima vlastitu konfiguraciju.

  • Windows 95, 98 i ME: Kod ovih operativnih sistema nije namještena promjenljiva %USERPROFILE% sistema tako da će konfiguracioni fajl biti postavljen direktno u sistem Windows.

Prisilno smještanje konfiguraconog fajla

Ako iz bilo kakvih razloga standardno smještanje konfiguracionog fajla ne odgovara možete eksplicitno odredit njegovo smještanje. Razlog može da bude npr. da je potrebno smjestiti konfiguracioni fajl na mrežni disk u adresar korisnika kao kako bi imao istu konfiguraciju kod prijavljivanja sa proizvoljne stanice u mreži. Postavljanje konfiguracionog fajla možete namjestit na dva načina:

Definicija konfiguracionog fajla pomoću parametara kod spuštanja

Postavljanje fajla možete namjestit pomoću parametara -u=nazivfajlasaputem. Ovaj parametar je moguće zadan u definiciji redovima prikaza ikona ili zapisu u ponudi start. Parametri se rastavljaju barem jednim razmakom od naziva program.

Ako put ka konfiguracionom fajlu sadrži razmake a moguće je da ih treba (ili cijeli parametar) zatvorit u zagrade (npr. -u="naziv fajla sa putem i razmacima" ili "-u=naziv fajla sa putem i razmacima")

Kod definicije puta možete koristit promjenljive sistema ili stavke iz registra. Nazivi promjenljivih se zatvaraju između znakova %%, stavke registra u msle zagrade < a >. Ovi nazivi će bit nadomješteni odgovarajućim vrijednostima.

Napomena

Stavke registra su uzete iz HKEY_CURRENT_USER.

Primjeri:

c:\Groma7\Groma.exe -u=h:\Konfiguracija\groma.ini

c:\Groma7\Groma.exe -u=%USERPREFS%\groma.ini

c:\Groma7\Groma.exe -u="<Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders\Local Settings>\groma.ini"

Iznuđeno smještanje konfiguracionog fajla u fajl network.ini

Umjesto parametara kod spuštanja možete smještanje konfiguracionog fajla definisat u fajlu network.ini, koji se nalazi u adresaru sistema GROMA. Prednost ovakvog naćina namještanja je u tome da nije potrebno popravljat sve ikone na svim računarima u mreži (fajl network.ini je zajednički za cijelu instalaciju). Sljedeča prednost ovog naćina je u tom što se namještanje odražava na sve dodatne module sistema GROMA.

S obzirom na to da ovakvo namještanje ima odraza na sve module sistema GROMA koji koriste vlastite konfiguracione fajlove tako da na ovaj način možete samo definisat put prema konfiguracionom fajlu a nikako njegovom imenu (koje je za svaku komponentu sistema drugačiji).

Postavljanje fajla se definiše pomoću promjenljive ConfigFilePath fajlu network.ini. Kod ove promjenljive se zadaje put gdje će konfiguracioni faj bit smješten. Potpuno je svejedno da li se put završava kosom crtom ili ne. Taj putu sistem dopuni konkretan naziv konfiguracionog fajla sa odgovarajućom komponentom.

Principi korištenja promjenljivih sistema su i stavki iz registra su podudarni kao kod definicije na redu prikaza.

Kontrola smještaja konfiguracionog fajla

Ako želite da vidite gdje vam je smješten aktuelni konfiguracioni fajl, postupite na sljedeći način:

  1. U ponudi sistema GROMA izaberite naredbu Uputa - O programu.

  2. U prikazanom dijaloškom oknu pritisnite tipku (Dalji). Ako u oknu nema te tipke, pritisnite kombinaciju tipki <Shift-Ctrl> i dva puta kliknite na sliku.

    U sljedečem prikazanom dijaloškom oknu ćete naći ime konfiguracionog fajla ispod stavke Preference File. Ako je naziv sa putem duži, neće se pojavit cijeli pa zbog tog treba da pokazat na okno mišem i pokretat kursor tako kako bi mogli pročitat cijeli tekst.

Primjer konfiguracionog fajla

Ukoliko sistem GROMA ne nađe konfiguracioni fajl korisnika na odgovarajućem mjestu (na standardnom mjestu ili na mjestu određenom nekim od gore navedenih načina), prekopirajte osnovni korisnički fajl sa namještanjima. Ovaj fajl je postavljen u adresaru sa instalacijom sistema GROMA i ima ime groma.ini.

Ako hočete da neka od osnovnih namještanja promjenite, možete primjer konfiguracionionog fajla urediti u sistemu GROMA prekopirat kao uzorak fajla nekog korisnika. Svi korisnici koji nemaju vlastitu konfiguraciju poslije toga će dobit te osnovne konfiguracije.