Visine u poligonu

Ovo dijaloško okno služí za računanje visina u poligonu. Izgled okna i unošenje podataka je slično kao i kod poligoni vlak, zadaju se samo podaci neophodni za računanje visina. Računanje po položaju se neće raditi.