Poligoni vlak

Poligoni vlak

Dijaloško okno Poligoni vlak omogućava da se sračuna bilo kakav tip poligonog vlaka a po potrbi ga možete uložit na ili ga očitat sa diska.

Dijaloško okno je sastavljeno iz pet dijelova.

Početna i završna tačka

Ovaj dio sadrži koordinate tačaka na koje se oslanja poligon kao i mjerenja sa njih i na njih. Zadavanje podataka protiče na isti način kao i kod ostalih računskih zadataka.

Ako je na početnoj ili završnoj tačci izvršeno mjerenje, zadajte kompletnu orijentaciju osnove pravaca (detaljno opisano u polarnoj metodi). Ako na tim tačkama nije bilo mjerenja (umetnuti poligon bez orijentacije, jednostrano orijentisani poligon), zadajte samo njegove koordinate. Slično postupite i kod završne tačke.

Prema unesenim podacima u protokolu će bit napisan tip poligonog vlaka.

Mjereni podaci

Poligoni valak

Poslije unošenja orijentacija ovdje ćete postupno unositi mjerene veličine. U spisak ih možete zadavat ili skidat tipkom (Dodat) a (Skinut).

Napomena

Iz razloga jedinstvenosti kod svih tipova vlakova u spisak mjerenih tačaka se zadaje početna i završna tačka bez obzira na to da li je na njih vršeno mjerenje (npr.kod umetnutog poligona bez orijentacije).

Kod tačaka, na koje je bilo mjereno, zadajte mjereni pravac i dužinu nazad, mjereni pravac i dužinu naprijed i broj stajališta. Ako su dužine mjerene obostrano, program sračuna sredinu a u protokolu će prikazat razliku dužina. Ako su dužine mjeren samo u jednom pravcu, potpuno je svejedno da li ćete dužinu unijeti kao mjerenu naprijed ili nazad.

Na početnoj tačci, ako su sa nje vršena mjerenja, zadajete samo pravac naprijed. Orijentaciju osnove pravaca (tj. smjer nultog pravca) program odredi pomoću samostalne orijentacije osnove pravaca na početnoj tačci (vidi gore).

Slično radite i na završnoj tačci, ako je na njoj bilo mjereno, samo unosite pravac nazad.

Rezultati

Poigoni vlak

U ovom dijelu okna se nalaze rezultati računanja poligona. Ovdje je prikazan spisak koordinata tačaka koje su računate i informacije o odstupanjima. Ovaj dio okna sadržava izbor tipa izravnanja kao i tipku za računanje visina u poligonu.

Program omogućava dva načina izravnanja:

 • Klasični

 • Transformacíja

Zatvoreni poligon

Program omogućava računanje i zatvorenog poligona i ako je taj tip poligona sa stanovišta izravnanja veoma nepovoljan. Zatvoreni poligon se zadaje na isti način kao i umetnuti dvostrano orjentisani. Početna i završna tačka su identične. Orijentaciju osnove pravaca treba zadat na početnoj i završnoj tačci. Ako je zatvoreni poligon unesen ispravno, program će to identifikovat prikom tipa poligona Zatvoreni. Ovaj tip poligona nije moguće izravnati transformacijom zbog podudarnosti početne i završne tačke.

Ako ste zadovoljni sa dobijenim rezultatima koordinata tačaka, možete ih bilo gdje prebaciti u spisak koordinata. Na isti način je moguće poligoni vlak prebacit u okna sa projektom. U projekat može bit dodan samo jedan poligon kome je več bilo dato ime fajla, tj. poligon koji je več bio uložen u fajl ili koji je bio očitan iz fajla.

Napomena

Kod prebacivanja morate pokazati bilo gdje u dijelu Rezultati van površine spiska tačaka.

Ulazi / Izlazi

Poligoni vlak

Ovaj dio okna sadrži ulazni red za ime poligona i tipke za očitavanje i ulaganje istog.

Očitavanje (upisivanje) poligona iz fajla mjerenja

Osim ručnog unošenja podataka program vam takođe nudi i mogučnost prepisivanja podataka mjerenja poligona iz zapisnika mjerenja. Ako želite da koristite tu mogučnost, postupite ovako:

 1. Otvorite spisak mjerenja u kojem se nalaze podaci o poligonom vlaku. Ako se mjerenja nalaze u više fajlova, spojite ih naredbom Mjerenja->Pripoji fajl ili kopiranjem iz fajla u fajl. Otvorite spisak koordinata (spiskove) sa krajnjim tačkama.

 2. Aktivirajte spisak mjerenja (npr. pokazivanjem sa mišem na proizvoljnu stavku).

 3. U dijaloškom oknu za računanje poligona pritisnete tipku (Očitat poligon iz zapisnika).

 4. Prikaže se dijaloško okno sa spiskom svih stajališta koja se nalaze u spisku mjerenja.

  Ako je na prvoj tačci bilo mjereno (slobodni poligon, jednostrano ili obostrano orjentisan), bit će zaveden u taj zapisnik. Izaberite ga mišem i pritisnite tipku (Dodat).

  Ako na prvoj tačci nije bilo mjerenja (umetnuti poligon), napišite njen broj u editaciono okno za brojeve tačaka i pritisnite tipku (Dodat).

  Ako je na nekoj od tačaka bilo mjereno više puta u spisku će se taj broj ponavljati više puta. Svako od tih stajališta, koje se ponavlja, dobit će iza broja stajališta i dodatnu oznaku (npr. 5001.1, 5001.2, itd.).

 5. Program doda tačku poligona i ponudi vam spisak sljedećih stajališta preko koijh poligon može da ide. Kao sljedeća stajališta program će vam ponuditi sva ona na koje je mjereno sa te prethodne tačke poligona, a sa kojih je prethodna tačka bila tretirana kao orijentacija.

  Ako tim uslovima odgovara samo jedna tačka, program će je automatski dodat u spisak tačaka poligona. Ako pak odgovara više tačaka, program će vam ponudit njihov spisak da izaberete.

 6. Na ovaj način zadajte cijeli poligoni vlak. Ako na završnoj tački nema mjerenja (jednostrano orjentisani poligon ili nema orijentacije), unesite broj završne tačke u editaciono okno i dodajte ga u spisak tipkom (Dodat).

 7. Ako imate unesen kompletan poligon pritisnite tipku (OK). Program će sam unijeti sve potrebne podatke iz spiska mjerenja i spiska koordinata, u dijaloško okno za računanje poligonog vlaka. Prije početka računanja provjerite da li su svi uneseni podaci ispravni.

Ako ste konstatovali da su uneseni svi podaci, računanje možete početi pritiskom na tipku (Računanje). Program sračuna koordinate tačaka poligona i upiše ih u spisak Rezultati, i informiše vas o odstupanjima. Ako je poligon izravnat transformacijom, parametre možete pogledat kad pritisnete tipku (Klíč).

Ulaganje i očitavanje poligona

Zadani poligon možete uložit u fajl pritiskom na tipku (Uložit poligon u fajl). Ranije uloženi poligon možete ponovno očitat iz fajla pritiskom na tipku (Očitat poligon iz fajla).