Korisnicki priručnik

Sadržaj

1. Uvod
Zahtjevi programa
Zaštita programa
2. Instalacija programa
Instalacija
Pokretanje programa
Parametri za spuštanje
Inicijalizacioni fajl
3. Upravljanje programom
Upravljanje programom
Glavno okno programa
Lajsna alata
Lajsna računskih funkcija
Lajsna namještanja
Okna podataka
Rad sa oknima
Dijaloška okna
Uputa
4. Fajlovi podataka
Projekti
Koordinatni fajlovi
Fajlovi sa mjerenjim podacima
Protokoli
Tekstualni fajlovi
Grafički fajlovi
Indeksni fajl
Kompresija fajla
Uređenje fajlova
Otvaranje fajla
Formiranje novog fajla
Import fajlova iz prethodnih verzija sistema GROMA
5. Spiskovi
Informacije o tačkama
Kursor
Editacija
Dodavanje stavki
Brisanje stavki
Označavanje
Traženje stavki
Izbor prikazanih podataka
Korak nazad
Prebacivanje podataka
Prenumeracija spiska
Skupne promjene u spiskovima
6. Spisak koordinata
Kretanje u spisku koordinata
Zaključavanje tačaka
Sređivanje spiska koordinata
Aktivni spisak koordinata
Traženje u spisku koordinata
Ulaganje tačaka
Grafički prikaz tačaka
Razvrstavanje spiskova prema listovima detalja
Upoređivanje spiskova koordinata
Kontrola duplih brojeva
Odstranjivanje identičnih tačaka
Kontrola numeracije tačaka
Zaokruživanje koordinata
Obnova izbrisanih stavki
Pripajanje fajla
Duple koordinate
7. Spisak mjerenja
Izbor detalja prikaza
Prenumeracija spiska mjerenja
Obrada zapisnika
Označavanje orijentacije
Spajanje fajlova mjerenja
Obnova izbrisanih stavki
8. Projekti
Formiranje projekta
Dodavanje / skidanje fajlova
Ulaganje projekta
Otvaranje projekta
9. Kodiranje tačaka
Princip kodiranja
Tabela kodova
Pripajanje i odvajanje tabele kodova
Editacija tabele kodova
Višestruki kodovi
Kodovi koji nisu nađeni
Označavanje tačaka prema kodovima
Zadavanje kodova pomoću opisa
Prekodiranje kod importa
10. Računanja
Računska dijaloška okna
Unošenje podataka
Ulaganje rezultata
Kontrolní crtež
Tolerancije
Testiranje prema propisima za Državni premjer
Transformacija koordinata
Orijentacija osnove
11. Računski zadaci
Polarna metoda
Ortogonalna metoda
Skupna polarna metoda
Presjecanje nazad
Presjecanje iz dužina
Presjecanje naprijed
Skupno presjecanje naprijed
Presjecište pravih
Presjecište prava - kružnica
Poligoni vlak
Visine u poligonu
Transformacija koordinata
Nagib i dužina
Kontrolna odmjeranja
Fajl kontrolnih odmjeranja
Konstrukciona odmjeranja
Izravnanje na pravac
Računanje površina
Elementi za polarno iskolčenje
Elementi za ortogonalno iskolčenje
Računanje trase
Kubature
Računanje visine stajališta
Računanje visina
Skupno računanje fajla MAPA2
12. Export - Import fajlova
Spiskovi koordinata
Spiskovi mjerenja
Crtež
13. Definicija teodolita
Definicija teodolita
14. Protokoli
Otvaranje protokola
Princip rada sa protokolima
Lokalní protokol
Unošenje spiskova koordinata u protokol
Ispis spiska mjerenja u protokol
Kodiranje
Parametri protokola
15. Grafika
Princip ulaganja grafike
Otvaranje grafičkog okna
Upravljanje grafičkim oknom
Hvatanja za tačke
Referentni crteži
Kodiranje crteža
16. Digitalizacija rasterovih podataka
Očitavanje podataka rastera u program
Grafičke koordinate
Transformacija koordinata
Manipulacija sa lupom
Određivanje transformacionog ključa
Digitalizacija
17. Grafičko određivanje tačaka
Princip grafičkog određivanja tačaka
Postupak kod grafičkog određivanju tačaka
18. Izlazi za štampu
Drajveri za izlaznu opremu
Izbor izlazne opreme
Pogled prije štampanja
Štampa spiskova
19. Manadžer konfiguracije
20. Saradnja sa CAD sistemom
Spuštanja sa podrškom CAD sistemu
Atributi za prenos tačaka