Dijaloška okna

Za komunikaciju sa korisnikom koriste se tzv. dijaloška okna. Prema načinu korištenja dijaloška okna je moguće razdjelit na modalna i nemodalna.

Modalna dijaloška okna

Modalna okna su okna koja poslije prikaza blokiraju ulaz u sve ostale djelove programa. Korisnik može nastaviti sa radom tek kad se ona zatvore. Ovaj tip okana se koristi za razne konfigurecije programa, za javljanje grešaka ili ako je prije dalje akcije tražen ulaz od korisnika. Kretanje izmedžu pojedinih stavki modalnih okana vršimo tipkama <Tab> i <Shift-Tab>, a u slučaju editacionih okana i tipkama <Strela gore> i <Strela dole>.

Nemodalna dijaloška okna

Nemodalna okna za razliku od modalnih ne blokiraju ulaz u ostale dijelove programa. Mogu bit otvorena proizvoljno dugo a pri tom je moguće raditi u drugom dijelu programa. Ova okna su uvijek prikazana na vrhu i prekrivaji okna sa fajlovima podataka. Nemodalna okna se koriste za sve računske zadatke, za ulaz koordinata i na daljim mjestima programa. Između pojedinačnih okana se možete kretati na isti način kao i kod modalnih okana a u slučaju editacionih okana još i sa tipkom <Enter>.

Ulazni redovi sa formulama

Svi zadati podaci se popunjavaju u ulazna editaciona okna. U oknima možete koristiti standardne kratice u radu sa tipkama tako kako je uobičajeno kod MS Windows (kopiranje, ulaganje, brisanje). Još uz to imate mogučnost da direktno kod zadavanja veličina koristite matematičke operacije (sabiranje, oduzimanje, množenje, djeljenje, zagrade, isl.)

Takođe imate mogučnost da prilikom zadavanja dužine u ulazni red zadate npr. 128.56+1.411 ili (56.378+195.339)*0.999985

Povećavanje / smanjivanje broja tačke

Ako se nalazite u ulaznom oknu za zadavanje broja tačke, moguće je vrijednost koja je u oknu upisana povećat odnosno smanjit za jedinicu pomoću tipke <+> odnos. <-> na numeričkoj tastaturi.

Ako je identifikator zadavanja u ulaznom oknu alfanumerički (sadrži tekst ili kombinaciju teksta i cifara), program u njemu traži prvi broj ili cifru i poveća/smanji je. Ukoliko je identifikator samo tekstualni, program dopuni broj na njegov kraj.

Izbor fajlova podataka

Neka dijaloška okna sadrže ulazne redove za izbor fajlova podataka za dalje operacije (npr. označavanje, skupne promjene, prenumeracija, isl.). Kod otvaranja takvog fajla podataka je obično kao fajl podataka izabran taj fajl koji je upravo aktivan (ako se radi o fajlu odgovarajučeg tipa). Ukoliko želite da promjenite fajl podataka, možete da izaberete jedan od sljedečih postupaka:

  • Prebacite na plohu ulaznog reda proizvoljnu stavku iz fajla podataka koji hoćete da izaberete.

  • Pritisnete tipku sa tri tačke desno od ulaznog reda sa nazvivom fajla i program vam ponudi izbor iz svih otvorenih fajlova odgovarajučeg tipa. U prikazanom dijaloškom oknu je takođe moguće pritiskom na tipku (Novi) formirat novi fajl bez imena odgovarajućeg tipa.