Testiranje prema propisima za Državni premjer

Osim testiranja koje je vršeno prema odstupanjima definisanim od strane korisnika, možete još koristiti testiranje odstupanja i parametara prema propisima Pravilnika za državni premjerí. Ovo testiranje se uključuje u dijaloškom oknu za definisanje tolerancije. Ako uključite ovakav način testiranja, sistem GROMA će kod nekih računanja uporedit dobijena odstupanja sa graničnim odstupanjima i stvarne slike geometrijskih parametara sa limitiranim dozvoljenim parametrima. Ukoliko dato računanje odgovara traženim propisima Pravilnika za Državni premjer u protokolu će bit konstatovano da su ovi zahtjevi ispoštovani. Ako odstupanja prelaze granicu dozvoljenog odstupanja pokazat će se dijaloško okno sa prekoračenim parametrima a u protokol će bit napisan rezultat testiranja.

Testiraju se slijedeći parametri:

Tabela 10.1. Test kod računanja

Računski zadatakTip testa
Poligoni vlakuglovno odstupanje, odstupanje po položaju, maksimalna dužina poligona, maksimalna dužina strane, maksimalni odnos susjednih strana u poligonu, maksimalni broj tačaka
Presjecanje, presjecište pravihminimalní ugao presjecanja, maximalna udaljenost od date ka određivanoj tačci
Slijepa tačka sa orijentacijom na određivanoj tačci (presjecanje nazad)minimalni ugao presjecanja
Polarna metodaGranično odstupanje na orijentaciji
Ortogonalna metodagranično odstupanje u dužini prave za snimanje
Kontrolna odmjeranjagranična razlika između dužine mjerene direktno i sračunate iz koordinata