Tolerancije

Kod nekih računanja program GROMA ima mogućnost procjene tačnosti rezultata, npr. prema geometriskim parametrima (konfiguracija), prema popravkama (kod predodređenih računanjima), itd.

Kontrolisat parametre za svako računanje bilo bi teško i dugo bi trajalo. Program GROMA zbog toga vrši automatsko upoređivanje pojedinih parametara sa prije toga namještenim tolerancijama. Kod prekoračenog namještenog dozvoljenog odstupabnja, program će vas upozoriti i omogućit će korisniku da nastaviti ili da prekine sa računanjem.

Korisnik može definisat pojedinačne grupe tolerancija. Prema traženoj tačnosti izaberete samo odgovarajuću grupu sa kojim program odmah počne da radi.

Tolerancije se namještaju u dijaloškom oknu Fajl->Namještanje->Tolerancija. U ovom dijaloškom oknu takođe možete izabrati aktivnu skupinu tolerancija.

Testiranje tolerancija možete isključiti naredbom [Netestitati].