Dalje funkcije modula

Osim vlastitog prebacivanja tačaka u crtež, moguće je koristiti i dalje funkcije koje vam komunikacioni moduli nude. Ove funkcije su dostupne iz ponude Fajl.

Očitavanje spiska koordinata

Osim prebacivanja tačaka mišem iz sistema GROMA možete pomoću ovog modula direktno čitati spisak koordinata u tekstualnom obliku. Po pozivanju naredbe fajl->Očitat prikaže se dijaloško okno u kome namjestite tip tekstualnog fajla (redosljed koordinata). Po pritisku tipke (Izabrat) možete izabrat fajl za import. Ako isključite tipku Zapisat u crtež, samo će tačke bit prikazane na slici a po njihovom precrtavanjem nestanu. Ovaj izbor je moguće koristit za kontrolu ispravnosti namještenih parametara, i sl.

Formiranje tačaka u crtežu

Ako hoćete da u crtežu prikažete pojedinačne tačke, izaberite naredbu Fajl->Formirat tačku. Program prikaže dijaloško okno u koje možete zadat broj tačke i visinu a pomoću tipke <Data> možete formirat tačke na crtežu. Po formiranju tačke automatski se uvečava sljedeča tačka za jedinicu.

Editacija tačke

Pomoću ove funkcije možete editovat opisne podatke (predbroj, broj, visina, opis) tačaka na crtežu.

Formiranje opisa

Kod importa iz spiska koordinata, preporučije se da uključite samo informacije o tačkama a sve ostale stavke iskljućite. U crtežu će tako biti formirani samo elementi tipa PointString. Kod njih se može uključiti dinamično prikazivanje brojeva tačaka. Kod manipulacije sa tačkama je dovoljno pokretati sa samo jednim elementom, opisi će se kretati sa njim. Ako je crtež završen ovom naredbom se mogu tačkama generisati opisi prema namještenim atributima.

Napomena

Generovanje opisa se upravlja namještenim atributima. Prije skupnog generisanja je takođe potrebno da kod namještanja prvo uključite atributa traženih elemenata (brojeve, visine).

Eksport spiska koordinata

Poslije pozivanja naredbe Fajl->Eksportovat spisak koordinata je prikazano dijaloško okno koje vam omogući da izaberete tip i naziv konačnog tekstualnog fajla sa koordinatama. Poslije pritiska na tipku (Zapis) i potvrde tipkom <Data> u pripadajućem pogledu se formira spisak koordinata u kome su unesene sve tačke a kod kojih je pripojena informacija o tačci (vidi Atributi prikaza). Tačkama će ostati sačuvan prvobitan broj a dobit će aktuelne koordinate iz crteža. Tako je moguće formirat aktuelizovani spisak koordinata ako je sa tačkama manipulisano tokom pravljenja crteža

U fajl će bit unesene samo one tačke kod kojih su informacije (PointString) uložena u lajer koji je uključen u datom pogledu. Tačke iz isključenih lajera neće bit unesene u fajl.

Ako je na crtežu postavljena ograda (Fence), u fajl će bit unesene tačke obuhvaćene ogradom, inaće će bi bio unesen sadržaj cjelog crteža.

Prenos tačaka u sistem GROMA

Pomoću ove funkcije možete skupno prenijet tačke sa crteža u sistem GROMA. U sistemu GROMA izaberete funkciju dodavanja tački u spisak, uključite tipku za grafičko očitavanje a onda u sistemu MicroStation spustite tu funkciju. Funkciju potvrdite pritiskom tipke <Data>. Ako imate postavljenu ogradu bit će u spisak prenesene sve tačke obuhvaćene ogradom, inače će bit prenesene tačke sa cijelog crteža.

Traženje tačaka

Ovaj modul služí za traženje tačaka u crtežu pomoću brojeva. Zadajte predbroj i broj tačke, broj pogleda, u kojem treba biti nađena tačka prikazana i veličinu ivice pogleda, koja definiše uvaćanje. Ako unaprijed izaberete u sistemu MicroStation ili u ovom dijaloškom oknu neku od funkcija za crtanje (napr. crtanje linije), traženi element će biti crtan preko traženih tačaka.

Dinamički prikaz brojeva tačaka

Ako imate na tačkama formiran element tipa PointString (ako je kod importa bio ukljućen izbor Pripojit informacije o tačci), možete uključit/iskljućit dinamički prikaz opisa. Kod dinamičkog prikaza su tačke prikazane samo na slici i nisu uložene u crtež. Ako se pomjerate datu tačku po crtežu sa njom će se kretati i opisi. Ako izbrišete tačku sa njm će nestati i njen opis. Opisi imaju konstantnu velićinu bez obzira na mjerilo crteža tako da se njihova veličina ne može povečavat/smanjivat. Ovaj dinamički prikaz možete uključit/isključit naredbom Namještanje->Prikazat tačke suprotno Namještanje->Sakrit tačke ili u redu za prikaz naredbom DISP ON resp. DISP OFF. Parametre prikaza možete namjestit pomoću naredbe Namještanje->Prikaz tačaka. Ovdje možete izabrat veličinu teksta u pixelima i boju. Osim toga možete uključit prikaz kvadratića na krajnjim tačkama linijskih elemenata.