Očitavanje tačaka

Ako je bio određen dovoljan broj identičnih tačaka program će odmah poslije očitavanja tačaka sa grafičke podloge automatski prikazat transformisane koordinate u okviru Očitana tačka.

Ovako određene koordinate možete prenosit u sistem GROMA na proizvoljno mjesto na kojem je prikazana tipka za grafičko očitavanje tačaka. Ako ovu tipku uključite (tipku pritisnete, ostane pritisnuta a kružić sa krstičem se prikaže crveno), koordinate koje ste očitali odmah će popunjavati pripadajuća ulazna okna.

Na ovaj način je moguće očitavat koordinate pri dodavanju tačaka u spisak koordinata ili direktno kod pojedinačnih računskih zadataka.

Dijaloško okno digitalizacionog module ne smije bit tokom digitalizacije zatvoreno ali ga možete poslije zadavanja identičnih tačaka minimalizovat kako ne bi bezpotrebno zauzimao mjesto na plohi programa.

Ako za digitalizaciju koristite digitajzer, možete uključit prebacivač Neprekidno snimanje. Modul će automatski slat u sistem GROMA koordinate tačaka ako pmjerite kursor za udaljenost zadanu u ulaznom oknu Korak.