Varijante izravnanja i pripajanja mreže

Program omogućava nekoliko varijanti pripajanje izravnate mreže u referentni sistem.

Helmertova transformacija

Ako sve tačke izravnate mreže imaju karakteristiku Slobodan, izravnanje će proteći uz uslov za popravku približne konfiguracije

[(dx2 + dy2)] = min

za sve tačke mreže. Izravnata mreža je Helmertovom transformacijim postavljena na sve tačke mreže.

Izabrana Helmertova transformacija

U ovoj varijanti moraju barem dvije tačke da imaju karakteristiku Helmert a ostale Slobodni. Izravnanje mreže će proteći pod istim uslovima kao i kod prethodne varijante. Za postavljanje izravnate mreže u referentni sistem su korištene samo tačke sa karakteristikom Helmert.

Fiksna tačka i fiksan nagib

U ovoj varijanti su kod izravnanja sačuvane koordinate fiksne tačke i nagib sa fiksne tačke na tačku sa fiksnim nagibom. U stvari jedna tačka u mreži mora imati karakteristiku Fiksna tačka, jedna Fiksni nagib, a ostale tačke mreže moraju imat karakteristiku Slobodna.

Vezana mreža

Vezana mreža sadrži dvije i više tačaka sa karakterom Fiksna. Koordinate ove tačke neće bit izmjenjene prilikom izravnanja. Mjerenja između fiksnih tačaka nemaju nikakav utjecaj na rezultate izravnanja nego samo na karakteristike tačnosti. Ostale tačke imaju karakter Slobodan.