Kodiranje tačaka

Sistem GROMA omogućava da se kod importa koordinata u crtež osim tekstualnih opisa automatski smještaju topografske oznake. Ako pripojite u sistem GROMA tabelu sa kodovima koja prevodi vama registrovane kodove na nazive oznaka sistama MicroStation, bit će kod importa nađene oznake automatski postavljene na tačke. Oznake su formirane prema atributima namještenim u dijaloškom oknu Namještanje->Atributi. Ako želite da svaka oznaka ima samostalno namještanje (npr. ako hoćete da oznake postavljate u razne lajere), pripojite u tabeli kodova dalje atribute za naziv oznaka razdvojene znakom & u tom poretku:

Naziv_oznake&lajer&boja&debljina&stil

Ako izostavite neki od atributa (znak & mora bit zaveden), odgovarajući atribut će bit preuzet iz standardnog namještanja.

Primjer:

soupe&21&1&2&0

oznaka soupe, lajer 21, boja 1, debljina 2 i stil 0,

soupe&21&&2&0

oznaka soupe, lajer 21, boja prema namještenom atributu, debljina 2 i stil 0.