Konfiguracija komunikacionog modula

Atribute prikazane tačke u crtežu možete namjestit pomoću naredbe Namještanje->Atributi i Namještanje->Koordinate.

Atributi prikaza

Atributi prikaza

U ovom dijališkom oknu možete definisati kakvim će atributima bit prikazane tačke na crtežu. Možete isključivat i uključivat prikaz tačaka, predbrojeve, brojeve, visine, kodove (tekstualne) i oznake na tačkama (prema kodu). Za svaki ovaj element možete izabrat lajer, popotrebi veličinu, font i postavljanje.

Možete si sasatavit do 20 skupina konfiguracija sa imenom. Ako hoćete da definišete skup konfiguracija, namjestite sve atribute, zadajte naziv konfiguracije u okno Naziv i pritisnite tipku (Uložit). Namješteni skup će bit dodan u spisak. Ako htjednete da neki namješteni skup izbrišete, ukažite na njega u spisku i pritisnite tipku (Brisat). Aktivan namješteni skupí izaberete mišem u spisku.

Napomena

Poslednji namješteni skup nije moguće izbrisat jer uvijek mora bit definisan barem jedan skup.

Ako izaberete za predbroj i broj istu poziciju (npr. u sredinu gore), u crtežu će bit prikazan potpun broj u formatu u obliku predbroj-broj (odvojeni crticom).

Veličina teksta se na crtežima zadaje u milimetrima, stvarna veličina na crtežu je sračunata u zavisnosti od mjerila namještenog u tom dijaloškom oknu.

Ako uključite izbor Pripojit informacije o tački, je kod importa na svakoj tačci formiran poseban element tipa PointString. Ovaj element treba da pomogne User Data Linkage pripajanje informacija o tačci, tj. broj, predbroj i visinu. Ako su te informacije uložene u crtež možete sa bit će vam od velike pomoći za dalji rad. Mogu bit dinamički prikazivani brojevi tačaka i visine, a može bit dodatno vigenerovan spisak koordinata koji sadrži početne brojeve tačaka i aktuelne koordinate sa crteža.

Izbor Tekstovi nezavisni na pogledu možete koristiti kod rada u 3D. Ako je uključen će bit formirani tekstualni elementi nezavisne na pogledu, tj. oni su čitljivi u svim pogledima (u tlocrtu, bokocrtu i uopštenim pogledima).

Namještanje koordinata

U ovom dijaloškom oknu možete namjestit na kakav način trebaju stvarne koordinate da budu prevedene na koordinate za crtež. Moguće je namjestit redukciju koordinata, koeficijente, kojima će koordinate bit pomnožene, npr. zamjeni X i Y. Implicitno je modul namješten za rad u MicroStation (da bi dobili pravilan smjer osa, zamjenjene su koordinate X i Y i obadvije su pomnožene koeficijentom -1).