Skupno presjecanje naprijed

Skupno presjecanje naprijed

Ovaj zadatak služi za računanje koordinata skupnim presjecanjem orjentisanih pravaca.

Postupak zadavanja je isti kao i kod zadatka Presjecanje naprijed. Razlika je u tom što kod ovog zadatka možete istovremeno sa orjentisanim tačkama zadavat i mjerene tačke (nije nužno kod svih zadatih pravaca unositi koordinate orijentacije). Opet se zadaju posebno orijentacije za stajalište A i za stajalište B. Između obadva stajališta možete da se prebacujete pomoću tipke (Stajalište A/B).

Kod ovog zadatka možete koristiti automatsko zadavanje pravaca kod orijentacije osnove. Ukoliko u dio računskog okna za orijentaciju osnove pravaca prebacite mišem stajalište iz spiska mjerenja (red sa crvenim brojem stajališta), program automatski u spisak upiše sve mjerene pravce. Ako za ta mjerenja orijentisanih tačaka nađe odgovarajuče koordinate, tretirat će ih kao orijentacije. Ukoliko tačke na koje su mjereni pravci nemaju koordinate bit će tretirane kao novoodređene.

U spiskovima orijentacija je veoma jednostavno razlikovat orijentacije od određivanih tačaka zbog toga što je kod orientacija prikazano markirno okno sa kojim ih uključujeme ili isključujemo. Ako je orijentacija osnove sračunata, kod orijentacije će bit pokazana uglovna odstupanja.

Ako na ovakav način zadate orijentacije i određivane tačke za obadva stajališta, možete pomoću tipke (Računanje) pokrenut računanje koordinata određivanih tačaka. Program postupno prođe obadva spiska određivanih tačaka i traži tačke istih brojeva. Ako takve nađe sračuna koordinate tačke presjecanjem naprijed iz orjentisanih pravaca. Ako su zadati zenitni uglovi ili visinske razlike, program će automatski odrediti i visinu tačke. Ako su zenitni uglovi ili nadvišenja mjerena sa obadva stajališta, visina će bit određena dva puta. U takvom slučaju će se u protokolu pojaviti obadvije visine, njihova razlika i sredina iz obadvije.

Tražene tačke mogu biti u oba spiska poredane proizvoljno ali za računanje je uslov da se moraju podudarati brojevi tačaka kod mjerenja na obadva stajališta. Ako su na jednom stajalištu zadate tačke a kojih na drugom stajalištu nema, program će ih kod računanju ignoristati.

Dobijene koordinate prebacite mišem u spisak koordinata na isti način kao i kod ostalih zadataka. Prilikom prenošenja pokažite mišem na mjesto sa rezultatima u računskom oknu.

Prije računanja morate orjentisat osnovu na obadva stajališta na način kako je to detaljno opisano kod polarne metode. U dijaloškom oknu su podaci o samo jednom stajalištu dok se na drugo možete prebaciti tipkom (Stajalište A/B). Ako su obadvije osnove orjrntisane, možete računati pojedinačne određivane tačke prebacivanjem mjerenih pravaca iz spiska mjerenja i pritiskom na tipku (Računanje).

Ako u izabranom skupu tolerancija imate namješten minimalni ugao presjeka kod presjecanja, program će taj ugao uporediti sa stvarno mjerenim uglom i u slučaju potrebe upozorit na grešku.