Traženje u spisku koordinata

Uvijek kada su programu potrebne koordinate neke od tačaka, on se trudi da ih nađe u spisku koordinata. Ovo traženje uvijek protiće prema istom algoritmu bez obzira iz kojeg razloga (koju funkciju) je tačka tražena. Postupak traženja zavisi od namještanja nekih parametara okoline.

Ako je u djialogu Fajl->Namještanje->Okolina uključen izbor "Tražiti u svim otvorenim fajlovima", program uvijek pretraži sve otvorene spiskove koordinata. U obrnutom slučaju pregledati će samo aktivni spisak koordinata.

Ako je u dijalogu Fajl->Namještanje->Okolina uključen izbor "Tražit prema predbrojevima", program će tražiti takve tačke kod kojih odgovaraju i broj i predbroj. U obrnutom slučaju će predbroj ignorisati i naći sve tačke datog broja bez obzira na njihov predbroj.

Napomena

Ako je namješteno traženje prema predbrojevima, postupak traženja je puno brži nego kod traženju samo po brojevima (kod nesređenih spiskova koordinata ta razlika u vremenu može bit značajna). To je prije svega iz razloga što spisak koodinata ne može sadržavati više tačaka istog predbroja i broja. Spisak je primarno sređen prema predbrojevima a sekundarno po brojevima. Za traženje tačaka se može koristiti relativno brži alogaritam a po nalaženju tačke više nema potrebe spisak dalje pregledati. Suprotno od toga tačke sa istim brojem i raznim predbrojevima može biti u spisku više (u spisku mogu biti proizvoljno smješteni) Kod traženja samo po broju potrebno je uvijek pregledati cijeli fajl.

U slučaju da program nađe više tačaka sa različitim koordinatama koje ispunjavaju propise, prikazat će se dijaloško okno sa spiskom tačaka (uključujući naziv fajla u kojem su tačke pronađene), i pustiti vas da izaberete odgovarajuću tačku. Ako izaberete stavku [Nijedan], program će se ponašati kao da tačku nije ni našao.