Ulaganje tačaka

Kod nekih računskih funkcija se sračunate tačke automatski ulažu u aktivni spisak koordinata (npr. polarna metoda). Ako nemamo ni jedan aktivni spisak koordinata, program neće sam uložiti sračunatu tačku. Možete ga uložiti ručno prebacivanjem u proizvoljni spisak koordinata. Ovo se koristi za računanja kod kojih nije potrebno ulagati rezultate.

Kod računskih funkcija gdje je zadat izlazni fajl za sračunate koordinate (skupna polarna metoda itd.) odmah je tokom računanja kao izlaz namješten aktivni spisak koordinata, osim ako niste prije toga izabrali drugi faj.