Poglavlje 24. Dijaloško okno Namještanje

Ovo dijaloško okno se poziva naredbom Fajl->Namještanje. Na njemu su namješteni svi parametri programa GROMA (parametri okoline, ulazni/izlazni formti, dozvoljena odstupanja (tolrerancije), itd.)

Okolina

Ovdje mogu da se namjeste razni parametri za rad programa. Podaci su organizovani u logičnim skupinama.

Redosljed koordinata:

Ovdje možete da izaberete redosljed kako treba da vam se prikažu i zadaju koordinate X i Y u spiskovima i u dijaloškim oknima. Ovaj izbor nama utjecaja na ulaganje spiskova koordinata u tekstualne fajlove. Tamo je poredak zadat k propisima o formatu.

Napomena

Promjena namještanja poretka koordinata se pojavi tek po završetku programa i njegovog ponovnog spuštanja.

Razvrstavanje:

Ovdje se može namjestiti na kakav način trebaju bit poredane stavke u spisku koordinata.

 • Ne razvrstavat

  U ovom slučaju tačke u spiskovima koordinata neće bit razvrstavane. U spiskove će bit zavdene takvim redosljedom kako su dodavane u fajl. Taj poredak će bit poremećen kad npr. uradimo kompresiju fajla a ako je u trenutku kompresije namješten drugi način razvrstavanja (kod kompresije fajla se formira novi fajl u kojem su sve tačke upisane u takvom poretku kako su bile prikazane u ternutku kompresije).

 • Predbrojevi

  Tačke su u spiskovima poredane, primarno prema predbrojevima a sekundarno prema brojevima tačaka. U fajl su unesene jedna za drugom tačke sa istim predbrojem a raznim brojevima. To je nejčešći način razvrstavanja.

 • Broj

  Tačke su sortirane primarno prema broju tačke a sekundarno prema predbrojevima. U fajl su unesene jedna za drugom tačke sa istim brojem a raznim predbrojevima.

Tekstualni editor:

Ovdje namjestite da program treba koristiti interni ili eksterni editor. U eksternom editoru možete izabrat naredbu za spuštanje (i sa cjelim putem ako je potrebno). Ako uključite eksterni editor program će prikazati okno sa protokolom samo kao ikonu, a kod pokušaja za povećanje (obnavljanje) okna automatski će spustit eksterni editor. Ako veličina protokola u Windows 95 prekorači vrijednost marginalne veličine za editaciju u unutrašnjem editoru (cca. 30 KB), sistem GROMA će se automatski prebaciti na eksterni editor. Windowsa NT se ovo ograničenje ne tiče.

Spiskovi:

 • Označavanje stavki u spiskovima prema Windows

  Ako je uključen ovaj izbor sistem GROMA radi kod označavanja stavki u spiskovima isto kao ostali spiskovi u Windows (ako pokažete mišem na spisak prekinut će se označavanje stavki). Ako je taj izbor isključen, označavanje radi kao i kod prethodnih verzija.

 • Brzo zaključavanje/otključavanje tačaka mišem

  Ako je uključen ovaj izbor možete pojedinačne tačke da zaključavate i otključavate kad kliknete mišem u lijevi kraj spiska (ispred broja tačke).

Traženje tačaka:

 • Tražit prema predbrojevima

  Kod ovog izbora tačke će bit tražene prema brojevima i predbrojevima, tj. da bi tačka bila nađena mora da ima podudaran broj i predbroj. Ako ovaj izbor nije izabran, prilikom traženja bit će tražene sve tačke istog broja bez obzira na predbroj.

  Ovo namještanje će imati, posebno kod velikih fajlova koordinata, značajan utjecaj na brzinu traženja. Općenito važi da je traženje pomoću broja i predbroja brže nego traženje samo pomoću broja.

 • Tražit u svim otvorenim fajlovima

  Ako je uključen ovaj izbor, program traži tačke ne samo u aktivnom spisku nego u svim otvorenim spiskovima. Ako nađe više tačaka sa istim brojem koji ispunjavaju zahtjevane kriterije, program prikaže njihov spisak u dijaloškom oknu i omogući vam da ih iz njega izaberete.

 • Zvučni signal kod nenalaženja

  Ako tačka nije nađena program vas upozori zvučnim signalom.

Dalji izbori:

 • Automatski otvorit kontrolni crtež

  Ako je uključen ovaj izbor, poslije prvog računanja ili drugog zadatka, koji pokazuje kontrolni crtež, automatski će se otvoriti okno sa kontrolnim crtežom.

Osnovni fajlovi

Ukoliko želite da imate nove rezervne fajlove sa nekakvim specifičnim osobinama (namješten određeni koordinatni sistem i sistem za visine, definisanje korištene kolone), možete osnovat prazan spisak koordinata ili mjerenja, sve željene osobenosti u njemu namjestit i definisat ga ovdje kao osnovni. Svi novi osnovni spiskovi će preuzet ta namještanja.

 • Izbor fajla (...)

  Poslije aktiviranja ove tipke možete izabrat fajl koji treba da bude korišten kao osnovni.

 • Otvorit

  Poslije aktiviranja ove tipke, osnovni fajl će bit otvoren tako da ga možete lako popravljat.

 • Odvojit

  Ovom naredbom završite korištenje namještenog osnovnog fajla.

Font za spiskove

Poslije aktiviranja ove tipke možete namjestit font kojim će bit prikazani spiskovi koordinata i mjerenja na ekranu.

Međunarodni:

Poslije aktiviranja ove tipke će se prikazati dijaloško okno sa spiskom dostupnih jezičkih modula. Standardna verzija sadrži samo modul za kodiranje 1250 Windows Latin-2.