Poglavlje 33. Meni Bitna mapa

Ovaj meni sadrži naredbe za rad sa rasterovim podacima.

Transformcioni ključ

Poslije poziva ove naredbe program prikaže dijaloško okno u kome možete definisat transformacioni ključ za prevod grafičkih koordinata u izabrani sistem.

Sa ovim dijaloškim oknom se radi na isti način kao i sa računskim oknima. Detaljan postupak odredivanja transformacionog ključa je opisan u korisničkom priručniku.