Računanje visine stajališta

Računanje visine stajališta

Ovo dijaloško okno služi za samostalno trigonometrijsko računanje visine stajališta. S njim se radi na isti način kao i kod presjecanja nazad ali se samo unose podaci za računanje visina (koordinate stajališta, visina instrumenta, koordinate i visina orijentacije, visina signala na orijentaciji i visinska razlika ili zenitni ugalovi).

Ovo dijaloško okno vam omogućava da zadajete zenitne uglove (Z) i nadvišenje (dH). Za svaku orijentaciju dajte samo onaj podatak koji imate na raspolaganju.