Prekodiranje kod importa

Ako registrujete višeznačne opise, program GROMA će vam omogućiti njihov prevod na kodove od maksimalno dvadeset znakova, sa kojima će radit interno. Kod svih ispisa (na ekran monitora, u tekstualne fajlove, itd.) automatski prevodi interne kodove nazad u napomene.

Kodovi na koje trebaju da se prevedu opisi definisani su pomoću tabele kodova. Istu tabelu možete koristiti i za povratni prijevod kodova na opise, čim je osigurano očuvanje prvobitnih opisa. Po potrebi možete za izlaz koristit drugu tabelu.

Ukoliko hoćete da opise prilikom importa prevedete na kodove morate pripojiti odgovarajuću tabelu sa kodovima a u dijaloškom oknu Fajl->Namještanje->Okolina uključiti u podacima o tabeli kodova stavku Prekodirati kod importa. Program poslije toga sve opise prevede na kodove prema priključenoj tabeli, a ukoliko nekakav kod ne nađe u tabeli pokazati će vam da imate grešku.