Kalibracija opreme za digitalizaciju

Prije svake digitalizacije je potrebno uraditi kalibraciju opreme. Kalibracija se zasniva na određivanju identičnih tačaka pomoću kojih će se grafičke koordinate transformisati na realne. Postupak zadavanja identičnih tačaka je isti kao i kod transformacije koordinata:

  1. Izaberite željeni model transformacije. Za grafičku je pogodnija afinna transformacija koja ima dva razna mjerila u smjerovima X i Y (za razliku od transformacije sličnosti koja ima u svim smjerovima isto mjerilo crtanja). Za transformaciju sličnosti su potrebne minimalno dvije identične tačke a za afinnu transformaciju tri. Za pouzdane rezultate digitalizacije je poželjno da imate uvijek barem više barem 1-2 identične tačke.

  2. Zadajte stvarne koordinate identičnih tačaka u okna X i Y, najbolje je prebacivanjem sa mišem u spisak koordinata.

  3. Očitajte grafičke koordinate na opremi za digitalizaciju. Ove koordinate će se prikazat u oknima x' i y'.

  4. Dodajte tačku u spisak identičnih tačaka pritiskom na tipku (Dodat).

U spisku identičnih tačaka, pojedinačne tačke možete da uključujete ili isključujete pomoću okna za markiranje na početku svakog reda. Ako želite da tačku potupuno isključite, pritisnite tipku (Skinut)

Protokol o kalibraciji možete pregledat i uložit poslije pritiska na tipku (Protokol).

Ako želite da počnete digitalizaciju na novoj podlozi, pritisnite tipku (Nova transformacija).