Matematički model izravnanja

Mreža je izravnata metodom izravnanja mjerenja posredujući sa uslovima. Kao posredujuće veličine su korištene horizontalne dužine i horizontalni uglovi. Linearizovani model izravnanja ja dat odnosom

D v = A h - l,

kde D je matrica linearnog operatora transformacije mjerenih veličina posredujući na veličine , v je vektor poopravke geometriskih veličina, A je matrica linearnog operatora designu mreže h je vektor poopravke konfiguracije i l je vektor desnih strana linearizovanog modela mreže

za uslove

vT* P v = min

Model se rješi sa dopunskim uslovima za popravku približne konfiguracije koju je moguće napisat u obliku

G h = 0

Rješenje popravki konfiguracije je pak dato odnosom

h = (AT P A + GT G)-1 AT P l = N-1 AT P l

U toku računanja program provodi niz kontrola, njihovih rezultata u ulaže ih u protokolu. Među te kontrole spada:

Osim ovog program radi još čitav niz internih kontrola na konzistentnost ulaznih podataka.

Veličine izračunatih popravki geometijskih veličina su testirane na udaljenost prema namještenom riziku (alfa i beta). Kod prekoračenja testa program izračuna procjenu greške u geometrijskoj veličini. Ova procjena je dosta pouzdana pod uslovom rijetkosti grešaka u fajlu mjerenja.