Poglavlje 46. Računanje trase komunikacije

Računanje trase komunikacije

Uvod

Program služí za računanje koordinata tačaka na trasi komunikacije i tačaka na normalama prema trasi.