Izbor izlazne opreme

Prije štampanja podataka iz programa GROMA prvo bi trebali namjestit izlaznu opremu (štampač). Program vam omogućava namještanje dvije različite opreme - posebno za štampanje tekstova a posebno za štampanje grafike. Tako možete da npr. namjestite injekt štampač za tekst a za crtanje grafike HPGL ploter.

Obadvije izlazne opreme se biraju u dijaloškom oknu Fajl->Namještanje štampača.

Dijaloško okno sadrži dva zapisa u kojima su upisani svi štampači koji su momentalno instalirani u Windows (tj. za koje su instalirani drajveri). Ako Vam se na spisku ne nalazi neki od štampača, morat ćete prvo da instalirate njegove drajvere.

Ako je štampač sa kojim želite da radite zaveden u spisak, označite ga kursorem i pritisnita tipku (Izabrat). Od tog momenta će svi tekstualni fajlovi bit usmjereni na izabrani štampač.

Ako drajver omogućava promjenu nekih parametara (dimenzije papira, orijentaciju, rezoluciju, i sl.), možete da ih namjestite poslije izbora (Namještanje).