Parametri prenosa

Prije započinjanja komunikacije morate prvo namjestit parametre prenosa tako da bi bili identični sa parametrima namještenim u Vašem instrumentu. Parametri se namještaju naredbom Namještanje->Parametri prenosa. U prikazanom dijaloškom oknu treba ispravno namjestit sve parametre inaće nam računar neće komunicirat sa instrumentom ili će preneseni podaci bit netačni.