Označavanje tačaka prema kodovima

Stavke u spisku koordinata i spisku mjerenja možete označavat prema njihovim kodovima. Kod označavanja treba pak imati na umu da se sa programom kodiranja radi kao sa tekstovima, a to i u slučaju da za kodiranje koristite samo cifre. Ukoliko izaberete da označite npr. sve stavke sa kodovima od 5 do 59 neće Vam se npr. označiti stavke sa kodom 8 (tekst koji počinje sa znakom "8" je veći nego tekst koji počinje sa znakom "5").