Kubature

Kubature

Pomoću ovog okna možete sračunati kubature metodom trokutova. U dijaloško okno postupno unosite tačke pojedinačnih trouglova. Ako ste zadali cijeli trougao, pritisnite tipku (Dodat) i zadani trokut će bit dodan u spisak trouglova. Prije računanja mora zadati visinu izravnavajuće ravni od koje će bit sračunata kubatura i opis kubatura (za ulaganje u protokol). Poslije pritiska na tipku (Računanje) program sračuna kubaturu a ukoliko je zadan kontrolni crtež, prikazat će na njemu mrežu trouglova.