Ortogonalna metoda

Ortogonalna metoda

Prije računanja detaljnih tačaka koje su mjerene ortogonalnom metodom, morate prvo odredit transformacioni ključ na način koji je sličan orijentaciji osnove horizontalnih pravaca kod polarne metode. U ulazne redove u dijelu Identične tačke morate za svaku tačku, koju želite da koristite za određivanje transformacionog ključa, zadat koordinate kako u glavnom tako i u lokalnom sistemu (ordinate i stacionažu), a pomoću tipke (Dodat) je dodat u spisak identičnih tačaka.

Ako su u spisku bar dvije identične tačke program će automatski izračunati transformacioni ključ i greške na svim tačkama. U isto vrijeme će prikazati popravak dužine između prve dvije identične tačke (razlika dužine određena iz určené ze souřadnic a z kolmic a staničení). Maksimalni broj identičnih tačaka nije ograničen.

Transformaacioni ključ možete prekontrolisat poslije pritiska na tipku (Ključ). Iz dijaloškog okna koje program prikaže (Istovjetan je za sve tipove transformacija) će vas interesovati samo dio Koeficijent mjerila (u tom slučaju je korištena transformacija sličnosti, obadva koeficijenta mjerila će bit podudarna). Ovo okno sadržava tipke (Očitat ključ) i (Uložit ključ), pomoću kojih možete zadani transformacioni ključ uložit u fajl za dalju upotrebu ili iz fajla očitat ranije definisani ključ.

U računskom dijaloškom oknu se automatski prikaže popravka dužine prave snimanja. Ako je zadano víše od dvije identične tačke ili ako se radi o slobodnoj pravoj za snimanje, za popravku dužine prave za snimanje bit će uvažena razlika udaljenosti između prve dvije identične tačke.

Poslije određivanja transformacionog ključa možete na uobičajen način sračunat pojedinačne tačke. Ako izaberete nekakav spisak koordinata kao aktivan, program će u njega automatski ulagat sračunate tačke. Ako ne želite da se sračunate tačke ulažu u taj aktivni spisak, morat ćete prvo da ga prekinete (naredba Fajl->Aktivní spisak koordinata, stavka [Ništa]). Ukoliko nemate namješten aktivan spisak koordinata (ili hoćete da uložite tačku u drugi spisak, npr. koristit je u drugom računskom oknu kao ulazni podatak), možete je prebacit pomoću miša na isti način kako ste to radili kod spiska koordinata.

Tipkom (Nova prava) izbrisat ćete sadržaj cijelog dijaloškog okna i možete sračunat sljedeću pravu.

Info

Ako sračunate veći broj tačaka i ako imate mogučnost importovat njihove koordinate i stacionažu na nekakav način u spisak koordinata, možete za računanje koristit transformaciju korodinata.