Računska kontrola

Prije računanja detaljnih tačaka zadana trasa je izložena detaljnom testiranju. Ukoliko neki od testova nije dobar bit ćete upozoreni na grešku a računanje će se prekinut.

Program radi sljedeče kontrole:

Kontrola dužine elementa

Program kontroliše da li stvarna dužina elementa data koordinatama njegovih krajnjih tačaka i ostalim parametrima odgovara razlici stacionaža između krajnjih tačaka. Ako veličina razlike ova dva podatka prekorači vrijednost 0.05m, pojavit će vam se upozorenje na grešku a računja se završi.

Kontrola radijusa krivine

Na dodiru svaka dva susjedna elementa se kontroliše radijus krivine koji bi trebao bit za obadva elementa isti. Ako je veličina razlike ova dva elementa veča od vrijednosti 0.50m, pojavit će vam se upozorenje na grešku a računja se završi.

Kontrola spojivosti

Na dodiru svaka dva susjedna elementa se kontroliše spojivost trase pomoću nagiba tangenti. U svakoj dodirnoj tačci je sračunat nagib tangente u odnosu na prethodni i sljedeči element. Tangente u tim tačkama i trebale bit podudarne. Ako veličina ugla koje zatvaraju te dvije tangente prekorači vrijednost 1c, pojavit će se izvještaj o grešci a računanje će se prekinut.