Prenumeracija spiska mjerenja

Po pozivu naredbe Mjerenja->Prenumeracija pojavi se dijaloško okno za prenumeraciju spiska mjerenja. Za razliku od spiska koordinata, prenumeracija spiska mjerenja protjeće u okviru jednog fajla (nije potrebno prenumerisati iz jednog u drugi fajl). U dijaloškom oknu izabereta koje vrijednosti hoćete mjenjati (predbrojeve,brojeve), označite ih, ako hoćete prenumerisati i brojeve orijentacije kao i stajališta a prenumeraciju pokrenete tipkom (Prenumerisat). Ponove li se u spisku mjerenja brojevi tačaka, te tačke će dobiti iste brojeve. Poslije prenumeracije pokazat će se protokol sa tabelom koja sadrži stare i nove brojeve tačaka.