Inicijalizacioni fajl

Sva namještanja programa GROMA, uključujući tolerancije, Ulaznih/izlaznih formata, razmještanje otvorenih okana na slici, isl. su uložena u inicijalizacionom fajlu GROMA.INI. Postavke tog fajla se razlikuji u zavisnosti od korištene verzije verzi MS Windows. Ako u okolini postoji neka promjenljiva USERPROFILE, Konfiguracioni fajl će bit smješten u adresar gdje ta promjenljiva pokazuje. Ova promjenljiva je namještena u sistemima Windows NT i Windows 2000. Ako ova promjenljiva nije definisana, konfiguracioni fajl će bit smješten u adresar gdje je instaliran MS Windows (obično C:\WINDOWS).

Lokaciju konfiguracionog fajla moguće je promjeniti pomoču parametara prilikom spuštanja. Spisak parametara koji se mogu koristiti je zaveden u prilog.

Ako prilikom prvog pokretanja sistema GROMA nije nađen inicializacioni fajl u odgovarajučem adresaru, program na to mjesto iskopira standardnu predefinisanu konfiguraciju koja se nalazi u adresaru sistema GROMA.

Konfiguracioni fajl je tekstualni fajl koji se teoretski može direktno editovat, ali ovakav postupak ne preporučujemo zato što su sve njegove stavke namještene iz okoline programa GROMA, a je li taj fajl oštečen, odnos. ako sadrži podatke koji nisu pretpostavljeni ili su nepropusni nije moguće garantovati ponašanje programa.

U odnosu na to, da je u programu moguce namjestiti relativno dosta raznih parametara (a u nekim slučajevima kao npr.kod ulaznih/izlaznih formata, može bit namještanje komplikovano), preporučujemo da se inicializacioni faj s vremena na vrijeme ulaže.