Formiranje novog fajla

Ako želite da formirate novi fajl izaberite naredbu Fajl->Novi. Prikazat će se dijaloško okno u kojem možete da izaberete tip fajla koji hočete da formirate. Poslije pritiska na tipku (OK) fajl se formira i prikaže kao prazno okno. Fajl je formiran kao privrenen u radnom adresaru. Ako želite da ga sačuvate izaberite naredbu Fajl->Uloži kao i uložite ga pod nekim drugim imenom. Ukoliko probate da neuloženi privremeni fajl zatvorite, program vas upozorí da fajl još nije bio uložen i upitat će vas da li ga želiite uložit. Ako ga ne uložite fajl će se automatski izbrisati sa diska.