Elementi za polarno iskolčenje

Elementi za polarno iskolčenje

Elementi za polarno iskolčenje mogu bit sračunati pojedinačno za svaku tačku a isto tako i za skup tačaka. Kod obadva tipa računanja prvo moramo zadati koordinate stajališta i orijentacije.

Pozor

Sračunate dužine se automatski poprave za zadano mjerilo kako bi predstavljale stvarne dužine na terenu a nikako nacrtane duži u ravnini prikaza. Iz tog razloga se mora prije računanja namjestiti ispravan koeficijent mjerila za datu regiju.

Prije računanja izaberite tip elemenata za iskolčavanje:

Orijentacioni pravac

Ako želite da vam orijentacioni pravac ima vrijednost nula, zadajte vrijednost orijentacionog pravca u okno Horizontalni pravac na orijentaciji.

Računanje pojedinačnih tačaka

Za računanje pojedinačnih tačaka treba u dio Iskolčavana tačka prebaciti tačke iz spiska koordinata. Odmah po prabacivanju program će da sračuna odgovarajuće elemente za iskolčenje.

Skupno računanje

Kod skupnog računanja postupit ćete na isti način samo što ćete umjesto prebacivanja pojedinačnih tačaka prebaciti cijeli označeni blok. U dijaloškom oknu će ostati prikazani elementi iskolčavanja samo za posljednju tačku dok će u protokol bit svi uloženi.

Računanje u zapisnik

Ako hoćete da izvršite skupno računaje za cijeli spisak koordinata, prvo morate zadat naziv ulaznog fajla koordinata o okno Ulaz, a ime fajla u kome će se pojaviti elementi iskolčenja u okno Izlaz Program će preračunati sve tačke koje se nalaze spisku koordinata i formirat će novi spisak mjerenja sa elementima za iskolčavanje.