Konstrukciona odmjeranja

Konstrukciona odmjeranja

Kod ovog zadatka možete sračunati koordinate tačaka koje su određene konstrukcionim odmjeranjima.

U gornji dio dijaloškog okna spiska možete da postupno unosite mjerene tačke, okomice na njih a poppotrebi i njihove koordinate. Okomica koja se nalazi desno od prethodne spojnice imat će predznak plus a okomica lijevo predznak minus. Okomicu kod prve tačke program ignoriše (implicitno ponudi nultu vrijednost). Prilikom dodavanja tačaka program odmah sračuna i dodaje njihove koordinate.

Ako želite u spisak dodati novu tačku (npr. tačku koju ste prilikom unošenja greškom zaboravili), označite kursorem stavku ispred koje želite da je uložite. Dodajte je na uobičajen način.

Među mjerenim tačkama moraju bit barem dvije sa poznatim koordinatama. Ove tačke mogu bit na bilo kojem mjestu među mjerenim tačakama (nemoraju bit ni na početku a ni na kraju). Maksimalan broj tačaka nije ograničen.

Koordinate tačaka su određene pomoću sličnosti transformacija.

Napomena

Kod prekobrojnog broja identičnih tačaka (tri i više) transformacija obadva sistema u identičnim tačkama se neće poklopiti iz čega proizilazi da računanje promjeni koordinate identičnih tačaka. Na ovo će vam bit skrenuta pažnja prilikom ulaganja sračunatih tačaka (ako ih ulažete u spisak gdje se već nalaze korištene identične tačke) - jer će Vas program upozoriti da tačke u spisku već postoje, i pokazat će Vam razliku između prvobitnih i novih koordinata.

Sračunate koordinate uložite u proizvoljan spisak tako što ćete ih jednostavno prevuči mišem (kursorem miša pri tom morate pokazat bilo gdje u dijelu sa rezultatima ali van spiska sračunatih veličina).

Info

Pritiskom na tipku <Enter> na ulaznom redu sa dužinom, program automatski zadane podatke doda u spisak a za sljedeći ulaz ostavi aktivan red sa brojem tačke.