Sređivanje spiska koordinata

Ukoliko su u spisku koordinata tačke svrstane po nekom redu onda je rad sa takvim spiskom mknogo brži. Spisak koordinata je fizički smješten na disku (fajl .crd), podaci o "položaju" tačaka u spisku (fajl .crx) su za brži rad sa njim učitani u memoriju računara.

Spisak koordinata može biti sređen na tri načina:

Sređivanje zapisnika prema predbrojevima kao i prema brojevima tačaka odnosi se samo na tačke koje imaju brojčani identifikator. Ukoliko imamo alfanumerički identifikator, tačke će se poredati prema abecedi (kao u telefonskom imeniku).

Način razvrstavanja se može namjestiti samo za cijeli sistem GROMA odjedanput. Nije moguće uraditi za svaki spisak drugačiji način razvrstavanja. Način na koji ćemo izabrati za razvrstavanje namještamo u Fajl->Namještanje->Okolina.