Prilozi

Sadržaj

34. Parametri kod spuštanja
35. Instalacija u mreži
Instalacija u mreži
Konfiguracioni fajl
36. Vrste fajlova podataka
37. Komunikacija sa sistemom MicroStation
Konfiguracija sistema MicroStation
Konfiguracioni fajlovi MDL modula
Spuštanje sistema GROMA iz MicroStation
Komunikacija GROMA - MicroStation
Informacije o tačkama
Kodiranje tačaka
Konfiguracija komunikacionog modula
Dalje funkcije modula
38. Formati ulaznih fajlova sa mjerenim podacima
39. Ulazno / izlazni tekstualni format
Alfanumerički znakovi
Simbol stavki podatakak
Širina formatizovanih podataka
Broj decimala
Sljedeća namještanja
Primjeri izlaznog formata
Posebnost ulaznog formata
Očitavanje pomoću fiksnog formata
Očitavanje pomoću slobodnog formata