Računanje tačaka na normalama

Ako želite da sračunate koordinate tačaka na normalama koje se odnose na komunikaciju, zadajte u dijalopškom oknu, prema redosljedu, pojedinačne dužine normala razdvojene crticom. Ako tako zadate, npr. -5,-2,0,2,5, program sračuna tačke na normalama ka trasi na udaljenosti od -5m, -2m, 0m, 2m i 5m.

Poslije pritiska na tipku (Računanje) izračunate koordinacije detaljnih tačaka su uložene u protokol o računanju. Ako hoćete da prikažete tačke u dijaloškom oknu ili u kontrolnom crtežu izaberite u spisku detaljnih tačaka tu tačku u kojoj hoćete da izračunate normalu i pokažite mišom na nju. U donjem dijelu dijaloškog okna, u spisku tačaka na normalama će date tačke biti odmah prikazane.

Ako imate u sistemu GROMA spušten modul za kontrolni crtež, u njemu će tačke na normalam bit prikazane zeleno.

Tačke će bit numerisane od broja 1 u smjeru stacionaže. U predbroju tačaka na normalama je broj tačke u osi komunikacije u kojoj je normala dignuta.

Ako hočete da sračunate tačke uložite u spisak koordinata, prebacite ih u njega iz dijaloškog okna mišm isto kao bilo gdje drugo u sistemu GROMA. Program će vas upitati sda li hoćete da uložite tačke i na osi komunikacije i na normalama.