Određivanje transformacionog ključa

Za određivanje transformacionog ključa služi dijaloško okno koje pozovete naredbom Bitna mapa->Transformacioni ključ.

Diajloško okno sadrži ulazne redove za zadavanje grafičkih i stvarnih koordinata identičnih tačaka. Stvarne koordinate možete unijet u ulazni red prebacivanjem iz spiska koordinata koristeći miša. Grafičkim koordinatama program ulazne redove popuni poslije pritiska lijeve tipke miša na plohi okna sa bitnom mapom ili na lupi.

Ako su zadane koordinate tačaka u obadva sistema, pomoću tipke (Dodat) je moguće tačku dodat u spisak identičnih tačaka. Program automatski aktualizuje transformacioni ključ i dodatu tačku uloži na disk. Proizvoljnu tačku možete iz spiska da izbacite pomoću tipke (Skinut).

U spisku identičnih tačaka su prikazane i dobijena koordinatna odstupanja.

Ako ste zadovoljni sa transformacionim ključem (možete si ga prikazat pomoću tipke (Ključ)), možete ovo dijaloško okno skinut i pristupit ka vlastitoj digitalizaciji. Ako budete željili da poslije prekontrolišete ili popravite transformacioni ključ, u dijaloškom oknu će se poslije njegovog ponovnog pozivanju pojaviti cijeli spisak identičnih tačaka. Poslije računanja transformacionih odnosa se napravi protokol u kome se nalaze informacije o transformaciji (transformacioni parametri, odstupanja na identičnim tačkama, itd.).