Manipulacija sa lupom

Dijaloška okna za digitalizaciju rasterovih podataka sadrže lupu tj. izrez u kome je prikazana uvečana slika bitne mape. U sredini lupe je prikazana tačka na kojoj je upravo postavljen kursor. Ako se krečete kursorem p bitnoj mapi, program automatski prikazuje njoj pripadajući izrez.

Uvečanje lupe možete namjestit u rasponu od 1-8. Za promjenu uvečanja služe tipke <+> i <->, prikazana ispod lupe.

Ako želite da koristite lupu za tačna očitavanja grafičkih koordinata, pritisnite na tastaturi tipku <Ctrl>, i kursor se automatski premjesti sa bitne mape na odgovarajuće mjesto na lupi (doći kursorem miša sa bitne mampe na lupu razumljivo da nije moguće, zato što pri pokretanju kursora po bitnoj mapi se automatski pomjera i izrez prikazan lupom). Kada pustite tipku <Ctrl> kurzor će se vratiti na bitnu mapu (na mjesto, na kojem se nalazio na lupi), a okno sa bitnom mapom će ponovo postati aktivno.

Napomena

Ako želite da koristite lupu pomoću tipki <Ctrl>, okno sa bitnom mapom mora bit aktivno (mora imat izraženo zaglavlje) jer inaće tipke na tastaturi neće <Ctrl> reagovat.

Ako okno nije aktivno, možete da ga aktivirate označavanjem sa mišem na bilo kojem mjestu na njegovoj plohi i pritiskom lijeve ili desne tipke na mišu ili pomoću menu Okno.