Meni MREŽA

Parametri mreže

U ovom dijaloškom oknu je nužno namjestit neke parametare izravnavane mreže.

Lokalitet

Ime lokaliteta koji je ulagan u protokol.

Datum

Datum mjerenja u mreži.

Etapa

Naziv etape koji je ulagan u protokol.

Jedinična srednja greška - računanje po položaju

Apriorna jedinična greška m0, koja će bit korištena kod izravnanja. Ako nisu mjerene dužine, ovdje zadajte jediničnu srednju grešku pravca a ako su dužine mjerene, zadajte jediničnu srednju grešku dužine. Poslije izravnanja je testiran omjer ove apriorne jedinične srednje greške i apstriorne jedinične srednje greške određene na osnovu izravnanja. Ovaj omjer bi trebao težit vrijednosti 1.

Jedinična srednja greška - računanje visina

Apriorna jedinična greška m0, koja će bit korištena kod izravnanja. Poslije izravnanja je testiran omjer ove apriorne jedinične srednje greške i apstriorne jedinične srednje greške određene na osnovu izravnanja. Ovaj omjer bi trebao težit vrijednosti 1.

Srednja greška pravca

Procjena srednje greške mjerenog pravca [cc].

Težina nadvišenja

Težine nadvišenja su sračunate prema odnosima navedenim u korisničkom priručniku.

Srednja greška dužine

Procjena srednje greške mjerenja dužine. Srednja greška se zadaje u obliku A + Bppm, gdje je A računski dio a dio B je dio sa kojim se množi dio srednje greške, slično kao što je i opisana tačnost elektronskih dalekomjera. Napr. kod namještanja 3+2ppm će za dužinu 2000 m ponuđena srednja greška 3mm + 2*2mm = 7mm.

Alfa, Beta

Parametri Alfa i Beta (u procentima) služe za testiranje statističkih hipoteza o održavanju nivoa tačnosti mjerenja.

Brisat mrežu

Ovom naredbom možete da izbrišete cijelu mrežu. Ako je bilo nekih izmjena poslije posljednjeg ulaganja, program će vas upitati da li je želite uložit.

Ispustit tačku

Ako želite da ispustite tačku iz mreže, označite je kursorem u spisku približnih koordinata, i izaberite ovu naredbu. Poslije njenog pozivanja, prikaže se dijaloško okno gdje možete da potvrdite ili da promjenite broj tačke, koju hoćete da izbrišete. Razlika naprotiv pritiska na tipku (Skinut) leži u tom što tom naredbom ispuste iz mreže ne samo njene približne koordinate izabrane tačke nego i sva mjerenja u kojima ta tačka figurira.

Popravit srednju grešku pravaca

Poslije zadavanja ove naredbe će svim mjerenim pravcima bit namještena apriorna srednja greška pravca namještena u parametrima mreže. Ovu naredbu koristite ako želite da dodatno (npr. na osnovu protokola iz prethodnog računanja) skupno popravite srednju grešku svih mjerenih pravaca.

Popravit srednju grešku dužina

Poslije zadavanja ove naredbe će svim mjerenim dužinama bit namještena apriorna srednja greška pravca namještena u parametrima mreže. Ovu naredbu koristite ako želite da dodatno (npr. na osnovu protokola iz prethodnog računanja) skupno popravite srednju grešku svih mjerenih dužina.

Prikazat kontrolni crtež

Pomoću ove naredbe možete u sistemu GROMA prikazat kontrolni crtež mreže, a da mreža. Ovaj kontrolni crtež možete da odštampate. Poslije završetka računanja kontrolni crtež se automatski prikaže.

Porovnání etap

Ukoliko je završeno izravnanje date mreže, program će Vas poslije izbora ove naredbe upitat za naziv fajla sa referentnom mrežom (fajl tipa .net), a ako su u njeg uložene izravnate koordinate napravit će tabelu u protokolu složku, veličine i nagib pomaka između obadvije etape.