Menadžer konfiguracije

Poslije ove naredbe se prikaže dijaloško okno za manipulaciju sa konfiguracijama. Pomoću njega možete formirat i brisat fajlove sa konfiguracijama i birat aktivne konfiguracije.

Konfiguracija:

U okviru je naveden spisak svih dostupnih konfiguracija. Program ponudi sve konfiguracije koje nađe u adresaru za konfiguracione fajlove. Na postavljanje konfiguracionih fajlova možete utjecati pomoću parametri za spuštanje ili fajlom za posredovanje network.ini.

Postavljanje

Ovdje je prikazan put kojim sistem GROMA traži konfiguracione fajlove. Ovaj parametar nije moguće direktno mjenjat nego samo pomoću parametra za spuštanje ili fajla network.ini (vidi prilog Konfiguracioni fajl).

Naziv konfiguracije

Ovdje svakom konfiguracionom fajlu možete promjenit ime. Ako nije dobio ime u spiskovima konfiguracija će bit identifikovan pomoću imena fajla. Ako želite da mu date ime ovdje mu zadajte ime i pritisnite tipku (Uložit).

Napravit kopiju

Poslije aktiviranja ove tipke bit će napravljena kopija konfiguracije koja je izabrana u spisku konfiguracija.

Formirat novu

Poslije aktiviranja ove tipke bit će napravljena kopija osnovne konfiguracije koja je uložena u fajlu groma.ini u instalacionom adresaru sistema GROMA.

Odstranit

Poslije aktiviranja ove tipke bit će odstranjen izabrani konfiguracioni fajl.