Računanje trase

Računanje trase

Ovim zadatkom možete da sračunate elemente trase zadate po redosljedu linija. Zadatak sračuna dužinu segmenta, nagibe, uglove i nadvišenja između tačaka.

Kod zadavanja udaljenosti razmaka program će vam još sračunati i koordinate tačaka tog razmaka.

Ulazni elementi se zadaju na isti način kao i kod ostalih računskih zadataka. Pojedinačne tačke trase se zadaju jedna za drugom i pomoću tipke (Dodat) se dodaju u spisak. Iz spiska se tačke mogu prebacivati kako pojedinačno tako i po grupama kojke ste prethodno označili.

Poslije zadavanja cijele trase, pritisnite tipku (Računanje) i program će vam sračunati elemente trase. Ako imate uključen kontrolni crtež, trasa će vam se pokazati na njemu. Sračunati elementi trase će bit upisani u protokol.

Ako ste zadali odstupanje trase, možete izabrat na kakv će se način novosračunate tačke numerisati. Možete ostaviti tačkama početne brojeve a samo ih dopuniti predbrojevima ili možete da ih ponovo prenumerišete, a to ili tokom rada (prvo tačke lijevo a zatim desno) ili naizmjenično. Kod računanja, tačke možete da uložite tako što ćete da ih prebacite mišem u spisak koordinata (kursorem miša pri tom morate pokazat bilo gdje u dijelu sa rezultatima van editacionog okna).