Elementi za ortogonalno iskolčenje

Elementi za ortogonalno iskolčenje

U ovom dijaloškom oknu se računaju elementi za ortogonalno iskolčenje pojedinačnih tačaka. Ako želite da sračunate više tačaka, možete koristit transformaciju koordinata.

Ulazne veličine se zadaju na isti način kao i kod ostalih računskih zadataka. Prvo zadate krajnje tačke prave a zatim pojedinačne tačke koje treba da se iskolče. Iz spiska koordinata možete prebacivat kako pojedinačne tako i skupine označenih tačaka. Ako prebacite cijelu skupinu označenih tačaka, u dijaloškom oknu će ostati prikazani elementi iskolčavanja samo za posljednju tačku dok će u protokol biti svi uloženi.

U protokol se uvijek prvo ulože elementi za iskolčenje tačaka za identifikaciju a zatim za iskolčavane tačke. Osim apscise i ordinate sračuna se i domjeranje što predstavlja stacionažu sa krajnje tačke prave.

Pozor

Sračunate ordinate i stacionaža se automatske poprave za namješteno mjerilo kako bi prikazale stvarnu dužinu na terenu a ne duž nacrtanu na ravni prikaza. Zbog toga je prije računanja potrebno namjestit ispravan koeficijent mjerila za datu regiju.