Prenos fajla u instrument

Ako želite da prenesete fajl u instrument postavite na njega u spisku kursor i izaberite naredbu Fajl->Prenos fajla, ili stisnite tipku <F10>. Program će Vas još jedanput, sigurnosti radi, upitati da li stvarno želite da izabrani fajl prenesete u instrument. Kad potvrdite svoj izbor program će još jednomda uradi kontrolu fajla da slučajno ne sadrži neke binarne znakove. Ako ih sadrži bit će prikazano još jedno upozorenje.

Potvrdite li prenos fajla, program će vam uputit poziv da priprmite instrument za prijem podataka. Sad je nužno da sa tastature instrumenta izaberete funkciju za očitavanje podataka sa serijskog porta. Kad izaberete odgovarajuću funkciju, pritisnite u oknu sa pozivom tipku (OK). Ovim otpočne prenos izabranog fajla u instriument.

Pozor

Ako neopreznošču pošaljete u instrument fajl sa drugačijom strukturom nego sa onom koju je instrumet sposoban da prihvati (npr. binarni fajl), može da dođe do oštečenja memorijskih zapisa u instrumentu. Zbog takvog oštečenja može da se desi da instrument moradnete poslat na popravku u servis.